Nutrition, enteral

Komplikationer

Var uppmärksam på de olika komplikationer som kan förekomma i samband med enteral näringstillförsel. Komplikationerna ska åtgärdas och dokumenteras. Patienten ska göras uppmärksam på orsakerna till följande symtom:

Pneumoni Aspiration Kontrollera alltid sondens läge före sondmatning. En patient som har sonden i ventrikeln ska ha höjd huvudända, cirka 30o, under matningen.
Illamående/
kräkning
För snabb tillförsel
Ventrikelretention
Stanna upp i sondmatningen och sänk hastigheten. Kontrollera ventrikeltömningen. Vid dålig ventrikelfunktion kan risken minskas genom tillförsel av sondnäring direkt i tarmen. Läkemedelsbehandling mot illamående kan prövas.
Diarré För hög sond-
matningshastighet
Sänk matningshastigheten och använd eventuellt pump för en jämn och kontinuerlig tillförsel.
  Hög osmolaritet Byt sondnäring till mindre koncentrerad typ.
  Sondnäring utan fibrer Byt till fiberrik sondnäring.
  Sondnäring med fibrer Byt till sondnäring utan fibrer.
  För kall sondnäring Låt stå framme och uppnå rumstemperatur.
  Medicinering, till exempel bredspektrumantibiotika

Diarrén kan eventuellt förebyggas med hjälp av tillförsel av laktobaciller (probiotika). 

Vissa produkter räknas som läkemedel och vissa som livsmedel.

  Laktosintolerans Uteslut laktosinnehållande produkter.
Infektion Bakteriekontamination Följ basala hygienrutiner och arbeta alltid aseptiskt. Aseptisk teknik krävs för att förhindra bakteriekontamination av näringslösningen och infektion hos patienten.
Obstipation Sondnäring utan fibrer Byt till fiberrik sondnäring.
  Sondnäring med fibrer Byt till sondnäring utan fibrer.
  Dehydrering Ge mer vätska.

 

Ta hjälp av dietist om problem kvarstår.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan