Nutrition, enteral

Komplikationer

Var uppmärksam på de olika komplikationer som kan förekomma i samband med enteral nutrition. Komplikationerna ska åtgärdas och dokumenteras. Patienten ska göras uppmärksam på orsakerna till följande symtom:

Pneumoni Aspiration Kontrollera alltid sondens läge före sondmatning. En patient som har sonden i ventrikeln ska ha höjd huvudända, cirka 30o, under matningen.
Illamående/
kräkning
För snabb tillförsel
Ventrikelretention
Stanna upp i sondmatningen och sänk hastigheten. Kontrollera ventrikeltömningen, vid dålig ventrikelfunktion kan risken minskas genom tillförsel av sondnäring direkt i tarmen. Läkemedelsbehandling mot illamående kan prövas.
Diarré För hög sond-
matningshastighet
Sänk matningshastigheten och använd eventuellt pump för en jämn och kontinuerlig tillförsel.
  Hög osmolaritet Byt sondnäring till mindre koncentrerad typ.
  Sondnäring utan fibrer Byt till fiberrik sondnäring.
  Sondnäring med fibrer Byt till sondnäring utan fibrer.
  För kall sondnäring Låt stå framme och uppnå rumstemperatur.
  Medicinering, till exempel bredspektrumantibiotika Diarrén kan eventuellt förebyggas med hjälp av tillförsel av laktobaciller (probiotika). Laktobacillpreparatet ges på läkarordination.
  Laktosintolerans Uteslut laktosinnehållande produkter.
Infektion Bakteriekontamination Följ basala hygienrutiner och arbeta alltid aspektiskt. Aseptisk teknik krävs för att förhindra bakteriekontamination av näringslösningen och infektion hos patienten.
Obstipation Sondnäring utan fibrer Byt till fiberrik sondnäring.
  Sondnäring med fibrer Byt till sondnäring utan fibrer.
  Dehydrering Ge mer vätska.

 

Ta hjälp av dietist om problem kvarstår.

Till toppen av sidan