Nutrition, enteral

Läkemedelstillförsel

Använd aggregat med särskild läkemedelsport för att undvika isärkoppling av aggregat och sond vid läkemedelstillförsel. Alla manipulationer innebär risk för bakteriell kontamination av näringslösningen. 

Vattnet som används för spädning och spolning ska vara färsktappat från en genomspolad och frekvent använd kran. Framför allt för patienter med många läkemedel är det viktigt att vara uppmärksam på om patienten mår dåligt till följd av att stora volymer vatten sprutas in och konkurrerar om utrymmet i magsäcken. Det kan leda till mättnad, illamående, kräkning, och uppspändhet.

Läkemedel som tillförs via sond bör vara i flytande beredningsformer eller ges som vattenlösliga tabletter. Endast sprutor avsedda för enteral näringstillförsel får användas. Man bör vidare vara observant på att vissa läkemedel inte får krossas. För att undvika förväxling med tillbehör för annan tillförsel, läs mer i Vårdhandbokens texter om Märkning av in- och utfartsvägar.

Gör så här:

  • Följ basala hygienrutiner och arbeta alltid aseptiskt.
  • Avbryt tillförsel av sondnäring innan läkemedel administreras.
  • Spola sonden med 20-50 mL färsktappat vatten från en genomspolad och frekvent använd kran före och efter avslutad läkemedelstillförsel. Anpassa mängden vatten till sondens storlek och längd. Detta gäller särskilt för barn.
  • Ge ett läkemedel i taget och spola sonden med färsktappat vatten från en genomspolad och frekvent använd kran mellan varje läkemedel om flera olika läkemedel administreras efter varandra.
  • Följ noga upp behandlingseffekter och eventu­ella problem, exempelvis igentäppta slangar, behandlings­svikt eller biverkningar.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan