Basala hygienrutiner och ett aseptiskt arbetssätt gäller vid all hantering vid enteral näringstillförsel. Näringslösningar utgör en god tillväxtmiljö för bakterier.

Till sondmatningstillbehör hör matningsaggregat, matningssprutor, adaptrar och matningsslangar. Endast sprutor avsedda för enteral näringstillförsel får användas. För att undvika förväxling med tillbehör för annan tillförsel, läs mer i  Vårdhandbokens texter om märkning av in- och utfartsvägar.

Alla tillbehör som används vid enteral näringstillförsel är medicintekniska produkter vilket innebär att de riktlinjer som anges i Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) ska följas. De flesta är engångsmaterial och får endast användas en gång. ENfit är den kopplingsstandard som används för medicintekniska enterala produkter.

Vilka tillbehör som ska användas avgörs av

  • näringsprodukt eller förpackning
  • typ av administrationsväg
  • val av administrationssätt
  • om sondmatningspump används eller inte.

Gravitationsaggregat

Gravitationsaggregat används vid sondmatning utan pump.

Sondmatningspump
Sondmatningspump används vid tillförsel direkt i tarmen eller där noga reglerad tillförsel krävs. Vid användning av pump krävs speciellt anpassade sondmatningsaggregat.

Ryggsäck för sondmatningspump
Ryggsäck för sondmatningspump som är speciellt anpassad till pumpen, kan användas för att ge patienter ökad rörelsefrihet.

Sondmatningsaggregat
Sondmatningsaggregat är sterilt engångsmaterial och byts efter varje matningstillfälle. Vid kontinuerlig näringstillförsel byts sondmatningsaggregatet minst en gång per dygn.

Sondmatning med spruta
Sondmatning med spruta sker vanligen när det gäller barn, men också till vuxna vid bolusmatning.

Det är viktigt att sondmatningsspruta avsedd för enteral näringstillförsel används för att förhindra risken för förväxling så att sondnäring eller läkemedel felaktigt ges i venös infart eller epiduralkateter. Sondmatningssprutor har en avvikande färg och finns för både engångs- och flergångsbruk. Vid bolusmatning kasseras engångsspruta efter användning och flergångsspruta rengörs enligt tillverkarens anvisningar, och byts vid behov till exempel när den blivit trög, otät, repig eller missfärgad.

Se tillverkarens bruksanvisning.

Sondmatningsslang till gastrostomi ska användas och rengöras enligt tillverkarens bruksanvisning.

Då patienten vårdas inom sluten vård eller särskilt boende bör tillbehör som kopplingsstycke, spruta och aggregat betraktas som engångsmaterial. Sondmatningsaggregat är sterilt engångsmaterial och byts efter varje matningstillfälle vid kontinuerlig matning, minst en gång per dygn och vid intermittent matning efter varje matningstillfälle.

I hemmiljö när patienten eller närstående sköter den enterala näringstillförseln är detta att betrakta som egenvård och då bör tillverkarnas råd följas.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan