Basala hygienrutiner och ett aseptiskt arbetssätt gäller vid all hantering vid enteral nutrition (EN). Näringslösningar utgör en god tillväxtmiljö för bakterier.

Till sondmatningstillbehör hör matningsaggregat, matningssprutor, adaptrar och matningsslangar. Endast sprutor avsedda för EN får användas. För att undvika förväxling med tillbehör för annan tillförsel, läs mer i  Vårdhandbokens texter om märkning av in- och utfartsvägar. Alla tillbehör som används vid EN är medicintekniska produkter vilket innebär att de riktlinjer som anges i Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) ska följas. Det mesta är engångsmaterial och får endast användas en gång. Kontrollera att de olika produkterna får kopplas ihop, det finns en ny kopplingstandard sedan 2016, ENFit samt att gamla produkter ska kasseras och aktuella användas för att undvika bland annat felkopplingar samt för att administreringen ska fungera.

Vilka tillbehör som ska användas avgörs av

  • näringsprodukt eller förpackning
  • typ av administrationsväg
  • val av administrationssätt
  • om sondmatningspump används eller inte.

Gravitationsaggregat

Gravitationsaggregat används vid sondmatning utan pump.

Sondmatningspump

Sondmatningspump används vid tillförsel direkt i tarmen eller där noga reglerad tillförsel krävs. Vid användning av pump krävs speciellt anpassade sondmatningsaggregat.

Ryggsäck för sondmatningspump

Ryggsäck för sondmatningspump som är speciellt anpassad till pumpen rekommenderas för patienter med långsam sondmatningshastighet, för ökad mobilitet.

Sondmatningsaggregat

Sondmatningsaggregat är sterilt engångsmaterial och byts efter varje matningstillfälle. Vid kontinuerlig näringstillförsel byts sondmatningsaggregatet minst en gång per dygn.

Sondmatning med spruta

Sondmatning med spruta sker vanligen när det gäller barn, men också till vuxna vid bolusmatning. Det är viktigt att sondmatningsspruta avsedd för EN används för att förhindra risken för förväxling så att sondnäring eller läkemedel felaktigt ges i venös infart eller epiduralkateter. Sondmatningssprutor har en avvikande färg och finns för både engångs- och flergångsbruk. Vid bolusmatning kasseras engångsspruta efter användning och flergångsspruta rengörs enligt tillverkarens anvisningar, och byts vid behov.

Sondmatningsspruta för flergångsbruk ska rengöras enligt tillverkarens anvisningar, och bytas vid behov, till exempel när den blivit trög eller otät, repig eller missfärgad.

Sondmatningsslang till gastrostomi ska användas och rengöras enligt tillverkarens bruksanvisning.

Då patienten vårdas inom sluten vård eller särskilt boende bör tillbehör som kopplingsstycke/spruta/aggregat, betraktas som engångsmaterial. Sondmatningsaggregat är sterilt engångsmaterial och byts efter varje matningstillfälle vid kontinuerlig matning, minst en gång per dygn och vid intermittent matning efter varje matningstillfälle.

I hemmiljö när patienten eller närstående sköter enteral näringstillförsel är detta att betrakta som egenvård och då bör tillverkarnas råd följas.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan