Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. LVFS 2003:11. Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter. Uppsala: Läkemedelsverket
  2. SS-EN ISO 13485:2016/AC:2018. Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2016.
  3. SOSFS 2008:1. Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen
  4. Folkhälsomyndigheten. Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. [citerad 2023-08-16];
  5. SS-EN 556-1/AC:2006. Sterilisering av medicintekniska produkter - Krav för märkning med symbolen "STERILE" - Del 1: Krav för medicinska produkter i sluten förpackning. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2006.
  6. SS-EN ISO 15883-5:2021. Disk- och spoldesinfektorer - Del 5: Nedsmutsningsprover och metoder för att visa rengöringseffektivitet.. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2021.
  7. SS-EN ISO 15883-1:2009. Disk- och spoldesinfektorer - Del 1: Allmänna krav, definitioner och provningsmetoder (ISO 15883-1:2006). 2 ed. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS). 2009.
  8. SS-EN ISO 15883-2:2009. Disk- och spoldesinfektorer - Del 2: Krav och provningsmetoder för disk- och spoldesinfektorer med värmedesinfektion av kirurgiska instrument, anestesiutrustning, kärl, skålar, utensilier, glasvaror etc. (ISO 15883-2:2006). 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.
  9. SS-EN ISO 15883-4:2019. Disk- och spoldesinfektorer - Del 4: Krav och provningsmetoder för disk- och spoldesinfektorer med kemisk desinfektion för värmekänsliga endoskop (ISO 15883-4:2018). Svenska Institutet för Standarder (SIS); 2019.
  10. SIS-TR 46:2014. Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering: validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2014.
  11. SIS-TR 57:2020. Handbok för grundläggande rekommendationer för lager­hållning, hantering och transport av sterila medicinsktekniska produkter inom hälso- och sjukvård, tandvård och djursjukvård. Stockholm: Svenska institutet för standarder (SIS); 2020.
  12. SIS-TS 39:2015. Mikrobiologisk renhet i operationsrum - förebyggande av luftburen smitta - vägledning och grundläggande krav. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2015.
  13. SS-EN ISO 15223-1:2021 Medicintekniska produkter - Symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare - Del 1: Allmänna krav. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS);
  14. SS-EN 556-2:2015. Sterilisering av medicintekniska produkter - Krav för märkning med symbolen "STERILE" - Del 2: Krav på aseptiskt tillverkade medicintekniska produkter. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2015.

  Övriga referenser

  Till toppen av sidan