Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Fabrikssterila medicintekniska engångsprodukter

Se tillverkarens utgångsdatum och förvaringsföreskrifter.

Vid ompackning från avdelningsförpackning ska rutiner enligt fastställt kvalitetssystem följas. I kvalitetssystemet ska regler finnas för hållbarhetstidens längd, anpassad till kvaliteten på produktförpackningen och miljön där produkten hanteras.

Sjukhussteriliserade cirkulerande medicintekniska produkter för vård, undersökning och behandling

Sista dagen då produkten får användas ska anges. Detta datum ska grunda sig på produktens material (grundprodukt), förpackning, transport- och förvaringsförutsättningar samt hantering både hos sterilteknisk enhet och kund/beställare (riskanalys). Detta innebär att sterilenheter eller motsvarande och kunder/beställare upprättar och följer ett fastställt kvalitetssystem.

Grafiska symboler

För medicintekniska produkter där spårbarheten är ett specificerat krav ska varje produktförpackning/avdelningsförpackning ha en tydlig märkning [13,14].

© SIS FÖRLAG AB Symbolerna är återgivna med vederbörligt tillstånd.

"Medicinteknisk produkt för engångsbruk eller användning på en patient vid ett tillfälle eller en åtgärd"
"Används före" - utgångsdatum. Datum anges i år, månad och eventuellt dag
"Satsnummer"
"Tillverkningsdatum". Datum anges i år och månad.
Bild som visar symbol Steril
"Steril"
"Sterilisering med ånga eller torr värme"
"Sterilisering med etylenoxid"
"Sterilisering med strålning"
Rund cirkel med överstruken tvåa och ordet sterilize.
"Får ej återsteriliseras"
"OBS! Se bruksanvisningen"
"Se bruksanvisning innan användning"
"Används inte om förpackningen är skadad"
"Förvaras torrt"

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan