• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
PICC-line

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området PICC-line

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

Förberedelser och eftervård vid inläggning av PICC-line

 • Rutiner inför inläggning av PICC-line.
 • Rutiner efter inläggning av PICC-line.
 • Rutiner för hur länge PICC-line kan vara inlagd.

Handhavande

 • Anvisningar för ordination av heparin.

Blodprov och blododling

 • Mottagande laboratoriums anvisningar gällande koagulationsprover då heparinlås används samt koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via PICC-line.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar gällande rutiner för "slask" rör.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar angående blododling tagen ur PICC-line.

Komplikationer

 • Rutiner för trombolytisk behandling.
 • Rutiner för behandling med antikoagulantia.
 • Rutiner för behandling då extravasering misstänks eller konstateras.
 • Hantering av kateterrelaterad överarmstrombos och lungemboli.

Avlägsnande

 • Anvisningar för när och hur kateterspetsen ska odlas.

Tillverkarens bruksanvisning ska finnas för: 

 • Rekommendationer  om maximalt flöde och maximalt tryck.
 • Handhavande av specialförband.
 • Kateter utan ventilfunktion.
 • Avlägsnande av permanent fästanordning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan