• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
PICC-line

Handhavande

Före användning

Injektion/infusion/transfusion ges alltid via desinfekterat injektionsmembran. Injektionsmembran ska desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder [15]. Låt därefter lufttorka. En centralvenös infart får endast användas om läge och funktion kontrollerats. 

Endast personal som är väl förtrogen med centralvenösa infarter ska handha en PICC-line.

Märkning av infartsväg

Intravasala katetrar ska vara märkta så att tvekan inte kan uppstå beträffande deras ändamål. Fäst etiketten runt katetern om möjligt. För att få enhetlig, enkel och tydlig märkning använd vit etikett med svart text och märk med utskriven text "Perifert inlagd central venkateter". Märkning är speciellt viktig om patienten har fler än en in- eller utfartsväg. På förbandet anges "PICC-line" samt längd på kateterns externa del och datum för omläggning. Läs mer om märkning i Vårdhandbokens texter Märkning av in- och utfartsvägar.

Hygien

  • Arbeta alltid aseptiskt så att det höggradigt rena behålls höggradigt rent och det sterila behålls sterilt [8,16,17].
  • Använd vid behov engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
  • Desinfektera händerna före och efter hantering av centralvenös infart [10,11,18].
  • Desinfektera händer och använd vid behov rena skyddshandskar vid hantering av PICC-line [10].
  • Utför så få manipulationer som möjligt, ha ett genomtänkt arbetssätt [10].
  • Vid manipulation, desinfektera kranöppning/injektionsmembran med klorhexidinsprit 5 mg/mL [2,11].
  • Låt lufttorka efter desinfektion.
  • Patienten kan gärna duscha om huden är hel och förbandet över insticksstället är tätt.

Sterila och rena skyddshandskar

Studier hänvisar till antingen rena skyddshandskar eller sterila handskar vid omläggning av centralvenös infart [1,5,10-12,16-17]. Det finns således två möjliga alternativ och båda kräver aseptiskt handhavande.

  1. Använd sterila handskar och arbeta utifrån steril rutin.
  2. Använd rena skyddshandskar och arbeta med aseptisk icke-beröringsteknik [10,17]. Denna teknik kräver en fördjupad kunskap och färdighet i att arbeta aseptiskt [19].

Se tillverkarens anvisning för handhavande av specialförband.

Inspektion

Inspektera dagligen området runt insticksstället genom det transparenta förbandet för patient i slutenvård. Observera om rodnad, svullnad, ömhet, vätska eller tendens till lossnat bandage förekommer [2,14]. I öppenvård inspekteras insticksstället i samband med omläggning samt vid behov. Inspektion mellan omläggningstillfällen kan många gånger göras av patienten själv eller närstående. Patient eller närstående bör informeras om vad de kan vara observanta på samt var de ska vända sig vid problem.

Rapportera till ansvarig läkare om huden vid insticksstället är rodnat, svullet, ömt eller vätskande [2,14]. Läs mer under Komplikationer.

Patientens läge i sängen

Vid all hantering av en centralvenös infart bör patienten ligga i planläge. Patienten sänks till planläge för att öka det venösa trycket i kärlen och därmed minska risken att luft kommer in i blodbanan via den centralvenösa katetern. Vid vissa sjukdomstillstånd är inte planläge möjligt. Viktigast är att katetersystemet är slutet och vätskefyllt [2]. Arbetssättet ska anpassas så att risken för luftemobli elimineras [2,14].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan