• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
PICC-line

Förberedelser och inläggning

Patientinformation

Patienten bör få skriftlig och muntlig information om följande före inläggning av perifert insatt central kateter (PICC-line). Samtycke ska inhämtas enligt gällande lagstiftning [2].

 • Indikation till behovet av centravenös infart
 • Hur en PICC-line ser ut och hur den fungerar
 • Förberedelser inför inläggning, hur inläggning går till och efterkontroll
 • Hur PICC-line kommer att handhas
 • Hur patienten ska sköta sin personliga hygien och vad hen ska vara observant på avseende PICC-line till exempel rodnad, smärta, vätske-/blodläckage och svullnad
 • Var och till vem patienten kan vända sig med frågor.

Förberedelser

Patienten behöver inte vara fastande inför inläggning av PICC-line. Använder patienten antikoagulantia behöver dessa vanligtvis inte sättas ut inför en PICC-line inläggning, eftersom det är en perifer infart.

Övriga förberedelser:

 • Provtagning är vanligtvis inte nödvändig inför inläggning av PICC-line, rådgör med ansvarig läkare.
 • Preoperativ hudtvätt, läs mer i Vårdhandbokens texter om Huddesinfektion.
 • Rena kläder inläggningsdagen, renbäddad säng om patienten är inlagd på vårdavdelning och transporteras i säng.
 • Kontrollera eventuella allergier.

Följ lokala anvisningar vid förberedelser inför inläggning av PICC-line.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Inläggning

Varje invasivt ingrepp med införande av kroppsfrämmande material innebär risk för kolonisering med mikroorganismer och klinisk infektion. Inläggning av centralvenös infart ska därför genomföras sterilt och allt övrigt handhavande ske med adekvat aseptik [1,2]. Munskydd, operationsmössa, steril rock och sterila handskar ska användas.

Huddesinfektion görs med klorhexidinsprit: klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70 %, alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70 % isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt. Vid klorhexidinallergi används etanol cirka 70 % utan klorhexidin, isopropanol cirka 60 % utan klorhexidin eller annat alkoholbaserat desinfektionsmedel med motsvarande antibakteriell aktivitet.

Ett stort område runt insticksstället desinfekteras. Gnid med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka. Det saknas data för hur lång tid huden behöver gnidas, 30 sekunder ger säkerhetsmarginal och bidrar till att huden hålls fuktig tillräckligt lång tid, minst två minuter. Därefter fixeras sterilt draperingsmaterial tätt mot patientens hud [10].

Inläggning med ultraljud och modifierad seldingerteknik

Ven i överarmen identifieras med ultraljud, en tunn kanyl förs in i kärlet och en ledare förs in i kanylen. Därefter dras den tunna kanylen ut. Lokalbedövning läggs vid instickstället innan den tunna kanylen förs in i kärlet eller innan nästa moment. Ett ytligt snitt görs i huden och en splithylsa med dilatator förs in i kärlet, över ledaren. Ledaren och den inre delen av splithylsan dras sedan ut och PICC-katetern avanceras, genom splithylsan, in i kärlet.

För att bekräfta kateterspetsläget kan lungröntgen, alternativt elektromagnetisk navigering och intravasalt EKG i samband med inläggningen användas. Intravasalt EKG används allt oftare som ett alternativ till röntgen [12,13].

Katetern fixeras med en fästanordning och suturtejp samt täcks av ett transparent förband [8]. Innan katetern får användas ska korrekt kateterspetsläge bekräftas. Ett kateterspetsläge i nedre delen av vena cava superior vid eller i övergången till höger förmak bör eftersträvas inför långtidsanvändning eller vid tillförsel av vävnadstoxiska läkemedel [1,2].

Rutiner efter inläggning

Efter inläggning:

 • Röntgenutlåtandet/kateterspetsläge ska bedömas av läkare och dokumenteras innan katetern får användas.

En liten blödning uppstår oftast vid insticksstället det första dygnet. Tryckförband anläggs och detta avlägsnas inom något dygn för att undvika kolonisering av mikroorganismer [14]. Patienten informeras om att inspektera instickstället och ta kontakt vid behov. Skriftlig information bör lämnas till patienten med uppgifter om PICC-line katetern, dess skötsel samt kontaktinformation. Överrapportering till den vårdgivare som ska ta över ansvaret för fortsatt hantering och skötsel av PICC-line katetern.

Följ lokala anvisningar för rutiner efter inläggning av PICC-line.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan