• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
PICC-line

Blodprov och blododling

Blodprov via perifert insatt central kateter (PICC)

Provtagning bör göras från PICC-line. Vid provtagning används antingen vacutainersystem eller 10 mL spruta.

Gör så här:

 1. Informera patienten.
 2. Ta fram material och provtagningsunderlag.
 3. Kontrollera patientens identitet.
 4. Sänk sängens huvudända om patientens tillstånd medger detta.
 5. Desinfektera injektionsmembranet med Klorhexidinsprit 5 mg/mL. Injektionsmembranet desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med Klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder [15]. Låt därefter lufttorka.
 6. Håll kvar kompressen med desinfektion under injektionsmembranet/trevägskranen hela tiden du manipulerar med systemet.
 7. Aspirera 3-5 mL blod som kasseras som "slask".
 8. Ta önskade prover via yttre trevägskranen och spola sedan direkt igenom katetern med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL. Det är viktigt med denna mekaniska rengöring.
 9. Byt injektionsmembran/trevägskran om dessa ej kan spolas helt rena.
 10. Dokumentera.

Lokala anvisningar kan finnas angående:

 • Provtagning ur PICC-line gällande koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via densamma.
 • Provtagning ur PICC-line gällande koagulationsprover då heparinlås används.
 

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Blododling via PICC-line

Blododling ur PICC-line tas antingen för att patienten är svårstucken eller vid misstanke om kateterrelaterad infektion.

Vid misstanke om kateterrelaterad infektion tas blododling samtidigt, inom 15 minuter, både perifert och ur PICC-line [31]. Detta kallas parad blododling eller blododling med tidsskillnad. För att styrka förekomst av kateterrelaterad infektion bör odling på blod taget ur PICC-line vara positiv med växt av samma bakterie, > 120 minuter före växt i perifer blododling. Överväg att ta den perifera blododlingen först eftersom patienten inte sällan är svårstucken [3,18,31].

Gör så här:

 • Använd samma tillvägagångssätt som vi blodprovstagning.
 • Ta de blododlingar som ordinerats, den aeroba först.

Lokala anvisningar kan finnas angående:

 • Val av desinfektionsmedel.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar gällande rutiner för "slask" rör.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar angående blododling tagen ur PICC-line.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan