• Du har valt: Sörmland
Oxygenbehandling

Säkerhet vid behandling

Oxygen i sig själv brinner inte, men om luft eller textilier har en förhöjd oxygenhalt påskyndas förbränningen. Om luften har högre oxygenhalt än normalt kan många ämnen som annars inte brinner också börja brinna. Det är därför viktigt att oxygentillförseln alltid stängs av när behandlingen är avslutad.

Oxygen är tyngre än luft och fastnar lätt i porösa material. Därför måste den ökade brandrisken vid oxygenbehandling tas på allvar. Tvättsprit i kombination med statisk elektricitet och syrgasanrikat material kan självtända.

Att hantera eld i anslutning till kudde eller sängkläder kan starta en brand som är mycket svår att släcka. Rökning eller annan hantering av eld såsom levande ljus är därför förbjudet vid syrgasbehandling.

Patienter med torr hud kan dock använda vilken salva eller kräm som helst i måttliga mängder. Torra näsgångar kan sköljas med fysiologisk koksalt eller smörjas in med till exempel sesamolja. Förr ansågs att läppar inte skulle smörjas med fett i samband med syrgasbehandling men explosionsrisken uppstår först vid mycket höga tryck och snabbt strömmande gas.

Ingen salva eller kräm får komma i direkt kontakt med själva oxygenutrustningen.

Varningsskyltar

Trycket i en gasflaska påverkas starkt av ökande omgivningstemperatur. Vid risk för brand måste räddningstjänst snabbt evakuera gasflaskor på grund av explosionsrisken. Detta gäller alla gasflaskor, oavsett innehåll. Varningsskyltar upplyser om lokaler där gasflaskor förvaras. Transportabla gasflaskor kan förekomma i alla vårdlokaler.

Om gasflaskan är varmare än 55 oC ska den inte hanteras utan betraktas som starkt explosiv. Vid brandrisk är det klokt att föra även små gasflaskor i säkerhet. 

  • En varningsskylt på utsidan av dörren till ett rum anger att oxygenflaskor eller behållare för flytande oxygen förvaras i rummet. Varningsskyltar behöver inte sättas upp om patienten endast har koncentrator.
  • På institutioner ska det finnas en skylt upptill på ytterdörrens utsida.
  • I hemmet ska en varningsskylt placeras på nedre halvan av ytterdörrens insida, 0,5 meter över golvet.
  • Skyltar om förbud mot öppen eld i rum där gasflaskor förvaras finns på vårdenheter och kan ibland också vara befogade på andra ställen.
  • Stäng nödavstängningsventil vid brand.
  • Vid brand ska nödavstängningsventiler för oxygen stängas och alla gasflaskor snabbt föras i säkerhet. Om detta inte är möjligt, måste brandpersonalen få veta var det finns gasflaskor.

Hantering och förvaring av oxygenflaskor

En fylld oxygenflaska innehåller komprimerad gas med ett övertryck på 200 bar (200 gånger atmosfärtrycket). Detta betyder att en liter komprimerad gas ur en fylld flaska blir 200 liter gas vid atmosfärtryck. Detta höga tryck i gasflaskan innebär att stor försiktighet ska iakttas vid hanteringen av gasflaskor. Även en liten gasflaska avsedd för behandling vid transport utgör en stor fara om man hanterar den så att flaskventilen skadas. Ventilen kan i värsta fall brytas av. Trycket i flaskan tillsammans med dess vikt gör flaskan till en mycket farlig projektil om den inte sitter fast.

Förvara flaskan med andningsoxygen väl förankrad i en vagn eller kärra eller fastkedjad i väggen. Oxygenflaskor som inte används ska förvaras i märkt rum. Flaskorna transporteras med stängd flaskventil och åtdragen skyddsmutter.

Hantering och förvaring av flytande oxygen

I rumstemperatur är oxygen alltid en gas. LOX (Liquid Oxygen) är syrgas som hålls flytande genom förvaring i termos (-183 oC). En liter flytande oxygen ger vid rumstemperatur cirka 800 liter gas. På sjukhusens centralgasanläggningar förvaras oxygen i flytande form.

Patienter med stor förbrukning av syrgas utanför hemmet kan också ha nytta av flytande oxygen eftersom man sparar vikt. Patienten bär sitt flytande oxygen i en mindre termosbehållare som fylls på från en större termosbehållare i bostaden. Det finns flera modeller av termosbehållare. Vissa av dem måste hanteras stående.

Även när utrustningen inte används evaporerar (avdunstar) oxygenet sakta till omgivningen. Detta är nödvändigt för att gasen ska behållas tillräckligt kall för att vara flytande. Se därför till att utrustningen förvaras i ett väl ventilerat utrymme. Täck aldrig över den stationära eller portabla enheten.

Se upp för köldskador

Om hud kommer i kontakt med flytande oxygen, eller de delar av oxygenutrustningen som har kylts ner av flytande oxygen, kan köldskador uppstå. Rör därför aldrig isbelagda eller frostiga delar på utrustningen.

Se till att behållare med flytande oxygen alltid förvaras stående för att undvika större läckage. Stäng dörren till rummet och vädra rummet ordentligt om läckage ändå uppstår.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan