• Du har valt: Sörmland

Arbetsgivarens ansvar

Personal inom vård och omsorg som bär på smitta eller har en pågående infektion kan utgöra en stor smittspridningsrisk i det praktiska vårdarbetet. Det är därför viktigt att det finns rutiner för handläggning av personal med smittbärarskap eller misstänkt/konstaterad infektion.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) är det arbetsgivarens ansvar att identifiera smittrisker i arbetet och bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla den skyddsutrustning som situationen kräver för att förhindra att personal och patient utsätts för smittrisker, exempelvis handdesinfektionsmedel, handskar, engångsplastförkläde, munskydd, andningsskydd eller visir.

Arbetsgivaren ska förvissa sig om att personal har lämplig utbildning och tillräckliga kunskaper om vilka arbetsmoment som kan innebära risk för smitta. Arbetsgivaren ska vid behov och utan kostnad erbjuda medicinska förebyggande åtgärder exempelvis vaccinationer när det bedöms som nödvändigt. Det ska också finnas skriftliga instruktioner för hur man hanterar en situation när en oönskad händelse har inträffat, till exempel en stick- eller skärskada. Patientsäkerhetslagen (2010:659) anger krav på kontinuerligt kvalitetsarbete i det förebyggande arbetet för att förhindra att personal så väl som patienter utsätts för smittrisker.

Vård- och omsorgspersonalens ansvar

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska all vård vara av god hygienisk standard. Vård- och omsorgspersonal är skyldig att följa Socialstyrelsens författning om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) och även att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren föreskriver (AFS 2018:4). Det är viktigt att rapportera till arbetsledaren om man misstänker att man bär på en smittsam infektion på grund av smittspridningsrisk.

Till toppen av sidan