• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Hjärt-lungräddning

S-HLR vuxen, HLR till vuxen för sjukvårdspersonal

Handlingsplanen beskriver hur behandlingen av en patient med hjärtstopp utförs. Defibrillatorn är ett viktigt hjälpmedel för att kunna ge rätt behandling. Så fort apparaten startas kommer den att tala om vad du ska göra. Defibrillatorn ska vara förinställd att följa HLR-rådets riktlinjer för behandling av hjärtstopp.

1. Bedöm livstecken, larma och starta HLR 30:2

Bedöm livstecken, det vill säga kontrollera medvetande och kontrollera sedan andning i max 10 sekunder. Detta görs av den som hittar patienten. Om ingen eller onormal andning, larma på salen eller ropa på hjälp. Starta HLR omedelbart, är du ensam måste du sköta både kompressioner och inblåsningar tills fler anländer.

2. Hämta defibrillator, akututrustning samt larma larmgrupp alternativt 112

Be den som kommer att ringa sjukhusets interna larmnummer och larma larmgruppen. Primärvård, tandvårdskliniker och vårdinrättningar utan egen larmorganisation ringer 112. Den personen eller någon annan ska också hämta defibrillator och akututrustning. Om de inte finns samlade på till exempel en akutvagn ska defibrillatorn hämtas först.

3. Starta defibrillatorn, följ defibrillatorns råd

 • Starta defibrillatorn direkt och sätt fast defibrilleringselektroderna. Sätt fast en elektrod under nyckelbenet på höger sida. Sätt fast den andra elektroden 10 cm under vänster armhåla.
 • Följ kontinuerligt defibrillatorns råd och defibrillera på uppmaning. Fortsätt HLR direkt efter en eventuell defibrillering.
 • Utför HLR med två-livräddarteknik. 
 • Använd andningsmask och tillför syrgas, minst 10 liter/minut.
 • Byt av den som komprimerar varannan minut i analysfas. Apparaten kommer snabbt att känna igen de tillstånd som är möjliga att defibrillera. I så fall laddar den automatiskt upp och ger dig rådet att defibrillera.
 • Om defibrilleringen görs tidigt efter hjärtstoppet, det vill säga inom 3 minuter, så lyckas ofta den första strömstöten bryta det pågående ventrikelflimret. Hjärtats rytm kan till att börja med vara både instabil och mycket långsam. Gör därför HLR i 2 minuter direkt efter defibrilleringen för att stötta hjärtat under den första instabila perioden om inte patienten vaknar till.
 • Efter 2 minuter kommer defibrillatorn att göra en ny analys följt av ett nytt råd. Kom ihåg att HLR ska pågå med så få och korta avbrott som möjligt (max 10 sekunder) tills patienten visar tydliga livstecken så som att röra på sig, öppna ögonen eller andas normalt, tills ambulansen kommer eller läkare tar beslut att avbryta.
 • Rådet "Defibrillera inte" kan ha flera orsaker. Antingen har apparaten upptäckt en regelbunden elektrisk aktivitet eller så finns ingen aktivitet alls. Tillståndet är inte behandlingsbart med defibrillering. Då måste du som ansvarig själv ta reda på mer om patientens tillstånd.

Tänk på att ta hand om anhöriga. Om möjligt ska de erbjudas att närvara under behandlingen av hjärtstoppet tillsammans med särskilt avdelad personal.

4. Om tid finns - förbered för A-HLR

Inom kort tid bör larmgruppen kommit. Nedan följer några saker att förbereda inför det fortsatta omhändertagandet av patienten. HLR med god kvalitet ska alltid prioriteras:

 • Möt larmgrupp.
 • Sätt perifer venkateter.
 • Ha beredskap för intubation med sug- och intubationsutrustning.
 • Ta fram läkemedel.
 • Dokumentera. 
 • Rapportera till larmgrupp enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation).

HLR-rådets handlingsplan för S-HLR på vuxna (pdf)

Fortsatt vård

Om patienten återfår spontan cirkulation (benämns ofta ROSC - Return Of Spontaneous Cirkulation) ska medvetande och andning noggrant övervakas, bedöm patienten enligt ABCDE [2]:

 • A står för airway,  det vill säga fri/öppen luftväg (vid trauma även
  stabilisering av nacke).
 • B står för breathing, det vill säga andning/ventilation.
 • C står för circulation, det vill säga blodcirkulation.
 • D står för disability, det vill säga bedömning av neurologi.
 • E står för exposure, det vill säga översiktlig bedömning/helkroppsundersökning.

Följ nationella riktlinjer för uppföljning efter hjärtstopp. Länk till riktlinjerna finns under Relaterad information.  

När ska hjärt-lungräddning avslutas?

Vid långvarig HLR kan tveksamhet uppstå när man ska avbryta. Hjärt-lungräddning ska fortsätta tills personen visar tydliga livstecken eller tills hjälp anländer. Beslut om avbrytande tas av ansvarig läkare på sjukhus, prehospitalt kan andra riktlinjer finnas. Mer information om etiska riktlinjer för HLR finns på Läkaresällskapets webbsida, länk finns under Relaterad information.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan