Arbetssätt och ansvar

Hot och våld inom vården

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Hot och våld inom vården - Översikt

  Hot och våld förekommer i alla delar av vården. Särskilt utsatta verksamheter är akut- och ambulanssjukvård, primärvård, psykiatri, beroendevård, vård av äldre och personer med demenssjukdom, samt arbete inom social omsorg.

 • Förebyggande arbete

  Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) ska en kartläggning göras av arbetet inom de områden där risken för våld och hot är stor.

 • Att vårda patienter med hotbild

  Riktlinjer och rutiner ska regelbundet repeteras och revideras och ingå som en del i informationen till nyanställd personal och studenter.

 • När en hotsituation uppstår

  Även om det förebyggande arbetet fungerar tillfredsställande går det ibland inte att undvika hotsituationer. Eftersom det då är fråga om en akut situation med hög stressnivå för alla inblandade parter är det viktigt att ha en väl utformad handlingsplan.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om hot och våld i vården.

Till toppen av sidan