Hot och våld inom vården

Att vårda patienter med hotbild

Riktlinjer och rutiner ska regelbundet repeteras och revideras och ingå som en del i informationen till nyanställd personal och studenter. Viktigt är att hela personalgruppen följer riktlinjer och rutiner för att inte riskera egen säkerhet eller utsätta kollega för risk. 

När en hotbild finns

I alla verksamheter kan patienter utsatta för någon form av våldsbrott vårdas. I vissa fall kvarstår en hotbild mot patienten under hela eller delar av vårdtiden. Detta kan innebära en risk för såväl den våldsutsatta patienten som för övriga patienter, vårdpersonal, närstående och andra besökare. En patient kan ha en potentiell hotbild av olika skäl såsom vid gängkonflikter, relationsvåld och hedersrelaterat våld, men också om en person med stort massmedialt intresse vårdas vid sjukvårdsinrättningen.  Om patienten har en faktisk hotbild med misstanke om att våldet kan fortsätta in på sjukvårdsinrättningen är det en polisiär uppgift att skydda patienten och vårdinrättningen. 

Innan patienten anländer är det viktigt att informera tjänstgörande personal om att patienten är på ingång så att det finns tid för förberedelse, inte minst mentalt. En överlämning och avstämning med avlämnande avdelning görs alltid ur ett patientsäkerhetsperspektiv, men ska även inkludera säkerhetsaspekter om sådana finns.

I SBAR används Bakgrund för att ge en helhetsbild av patienten och vilka problem som uppkommit. Här kan avlämnande avdelning ge en kort historik om vilka säkerhetsrisker som uppkommit under vårdtiden. Under Rekommendation kan det till exempel ges förslag på hur man hanterat dessa säkerhetsrisker eller vilket förhållningssätt man haft till patient och närstående.

En handlingsplan ska vara framtagen och väl känd av alla i personalen innan patienten anländer.

Som hjälp presenteras här en checklista med syfte att underlätta planeringen av säkerheten: 

 • Ska avdelningen låsas?
 • Är inpasseringskontroller och besöksrestriktioner införda?
 • Behövs extra bevakning med till exempel väktare?
 • Är patienten placerad på det mest lämpliga vårdrummet?
 • Har patienten fått information om eventuell sekretess?
 • Är närstående utsedd för kommunikation (och i så fall vem)?
 • Har personalen kunskap om reträttvägar i lokalerna?
 • Är vårdrummet säkrat för att inventarier inte ska kunna användas som tillhyggen?
 • Känner personalen till hur överfallslarmen fungerar?
 • Är mottagande avdelning informerad om patienten byter vårdgivare?
 • Är rutiner för kontakt med polis framtagna och kommunicerade?

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan