Hot och våld inom vården

Hot och våld inom vården - Översikt

Hot och våld förekommer i alla delar av vården. Särskilt utsatta verksamheter är akut- och ambulanssjukvård, primärvård, psykiatri, beroendevård, vård av äldre och dementa samt arbete inom social omsorg. Typen av hot och våld som förekommer kan skilja sig åt mellan verksamheterna men mycket av det som utgör grundproblemen är dock gemensamt. Sjukvården speglar hur vårt samhälle ser ut och på senare tid har vården av kriminella blivit allt vanligare inom ambulans- och sjukhusvården samt primärvården. Här finns en problematik som kräver tydliga säkerhetsrutiner och handlingsplaner. Även hot och till och med våld från närstående har blivit mer påtagligt de senaste åren framför allt i samband med vård av kriminella.

Hot och våld tar sig uttryck på olika sätt och har olika orsaker beroende på var och i vilken situation det sker. Det är därför svårt att peka ut alla potentiella risksituationer och tydliga riskgrupper. Hot och våld får dock aldrig bli en normalitet och nolltolerans måste råda i alla verksamheter. För att upprätthålla nolltolerans krävs utbildning, dokumenterade och kommunicerade säkerhetsrutiner samt förebyggande insatser.

Arbetsgivaren tillsammans med skyddsombud ska därför minst en gång om året, och vid organisatoriska, personella eller byggnadstekniska förändringar, genomföra riskinventering beträffande hot och våld. Riskerna ska bedömas och handlingsplan upprättas för att åtgärda riskerna. Riskinventeringen kan med fördel göras i samband med skyddsrond. All personal måste också vara medveten om vilka eventuella risksituationer som finns på arbetsplatsen samt ha tagit del av instruktioner om hur man ska agera i hot- och våldssituationer.

Den kraftiga ökning som skett sedan början av 1990-talet har enligt samtliga studier avstannat på en hög nivå. Variationen är dock stor mellan svenska studier av hur vanlig utsatthet för hot och våld är i vården. Förekomsten av hot och våld i de olika studierna varierar från 10-60% av vårdpersonal som varit utsatta för hot eller våld under det senaste året. Hot och våld inom vård och omsorg leder till psykiska, fysiska och ekonomiska konsekvenser för personen som utsatts, arbetsplatsen och samhället. Både vårdtagare och anställda kan uppleva oro för att utsättas för våld i vården. Det är både ett allvarligt vård- och ett arbetsmiljöproblem.

Vad innebär hot och våld i vården

Olika yrkesgrupper och arbetstagare kan ha olika uppfattningar om vad som är verkliga hot och våldshändelser. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter ges en bred definition, där hot och våld kan vara "allt från mord till trakasserier" (AFS 1993:2). En av många som försökt att definiera begreppen är Arnetz som beskriver hot inom vård och omsorg som muntliga (eller skriftliga) hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse. I Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt av området beskrivs begreppet våld inom vård och omsorg som en avsiktlig, eller synbarligen avsiktlig, aggressiv handling som leder till psykisk eller fysisk skada hos en annan människa. Andra svenska författare menar att våld måste ha utgångspunkt i vad den utsattes upplevelse av vad som är hot och våld för att vi ska kunna förstå och hjälpa personer som utsätts för våld. Tillsynes väldigt lindriga situationer kan för personen som utsätts få stora konsekvenser.

Vårdenheten utgör både vårdarens och vårdtagarens revir och ska kunna erbjuda vård, skydd och tröst samtidigt som den är en plats där vårdaren ska kunna utföra sitt arbete på ett bra och tryggt sätt. Brister i samspelet mellan vårdare och vårdtagare kan leda till dålig kommunikation med risk för hot och till och med våld. En litteraturgenomgång visar att hot och våld

 • kan vara riktat mot såväl vårdare som vårdtagare och anhöriga
 • uppstår oftast oväntat
 • kan ske under inverkan av stark oro och psykiska symtom
 • kan uppstå i samband med tvång av något slag, till exempel vid medicinering eller användning av fysiska begränsningsåtgärder
 • kan även utlösas av somatiska symtom, som till exempel lågt blodsocker, angina pectoris samt kroniska smärttillstånd
 • kan ske under inverkan av alkohol eller andra droger och detta utgör ett extra riskmoment
 • även kan komma från anhöriga som uppträder hotfullt och uttalar verbala hot.

En stor del av det hot och våld som utspelar sig inom vården sker i samband med aktiviteter där man arbetar nära vårdtagaren, exempelvis

 • vid hjälp med hygienen
 • på- eller avklädning
 • matning
 • läkemedelsgivning
 • såromläggning
 • vid tunga lyft.

Detta är främst ett uttryck för den känsla som uppstår i situationer med ökad fysisk kontakt, integritetspåfrestande situationer och kontakt mellan patient och vårdare där smärta och/eller rädsla kan leda till utåtagerande från vårdtagare. Vårdare kan i sådana situationer genom sitt sätt att agera uppfattas som provocerande av vårdtagaren och våld kan riskera att uppstå.

Hot och våld mellan vårdtagare är ett område där forskning är mycket begränsad. Det är dock känt att det är ett problem som finns i vissa vårdverksamheter och att det behöver uppmärksammas.

Till toppen av sidan