Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Teamarbete och kommunikation

Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation - SBAR

Kommunikation

Det är sedan länge känt att en stor del av de misstag som sker inom hälso- och sjukvården är relaterade till brister i kommunikation [19-22].

Arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården är ofta stressig och det är vanligt att många personer är inblandade vid en akut situation. Att kommunicera strukturerat i akuta situationer är oerhört viktigt då mycket information ska tas emot, delas med hela teamet och ofta föras vidare. För säker vård måste kommunikationen även fungera i lugnare situationer. Kommunikationsmissar kan exempelvis ske vid byte av medicinsk enhet, passbyten eller vid konsultationer mellan olika specialiteter [18,20].

Läkare och sjuksköterskor lär sig att kommunicera på delvis olika sätt. Sjuksköterskor får träning i att noggrant beskriva symtom. Det kan leda till att de i sin strävan att tydligt beskriva tenderar att missa den viktigaste informationen. Läkare är mer tränade att uttrycka sig kort och koncist. För att uppnå en säker kommunikation är det viktigt att utveckla ett gemensamt språk för all hälso- och sjukvårdspersonal. En säker kommunikation är korrekt, avgränsad, kommer vid lämpligt tillfälle och innehåller det som är viktigt för mottagaren. Den ska fungera i alla led och vid alla tillfällen så att all personal har en gemensam bild av situationen [12,23].

SBAR

En väl beprövad kommunikationsmodell för att säkerställa god informationsöverföring är SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation). Inom den amerikanska marinen där arbetet med kritiska moment ofta sker under tidspress utvecklades SBAR för att strukturera informationen och för att presentera viktiga fakta på ett snabbt och effektivt sätt. Redan i slutet av 1990-talet presenterades SBAR som en del av kommunikationen i CRM [18,20].

SBAR utvecklades sedan vidare för att skapa en gemensam struktur för all kommunikation inom hälso- och sjukvården [18,19]. Under 2010 lanserade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) SBAR under patientsäkerhetskonferensen. SBAR ger förutsättningar för att fokusera på det viktigaste i budskapet och för att onödig information undviks. Metoden ger möjlighet att utan omskrivningar kommunicera tydliga rekommendationer och kan öka patientsäkerheten genom att hela personalens kompetens tas tillvara [12,21].

S - Situation

Situation är kärnan i det som ska förmedlas och ska fungera som en kortfattad "rubrik" för att fånga mottagarens uppmärksamhet. Här presenterar sändaren sig själv och vem det gäller.

B - Bakgrund

Bakgrunden beskriver det relevanta för den aktuella situationen. Vid akuta tillfällen hinner man bara beskriva det allra viktigaste. Icke akuta situationer kan innehålla mer information.

A - Aktuell bedömning

Aktuell bedömning beskriver den aktuella situationen som ska förmedlas. Använd gärna ABCDE för att strukturera patienternas vitalstatus. Berätta om eventuella åtgärder och resultat av dessa. Förmedla din bedömning av den aktuella situationen.

R - Rekommendation

Rekommendation eller varför du tagit kontakt och vad mottagaren ska göra. Klargör för dig själv vad mottagaren förväntas göra utifrån det som rapporterats under S, B och A, samt inom vilken tid du anser att det ska göras.

Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) tog i november 2023 över ansvaret och förvaltningen av SBAR från SKR. SBAR-kort och information finns på Löf:s webbplats. Länkar till Löf finns på sidan Referenser och regelverk.

Användning

SBAR kan användas av alla och i nästan alla typer av informationsöverföringar. Genom att all personal får kunskap om SBAR ökar chansen att kommunikationen blir tydlig, relevant och direkt. Dessutom vet mottagaren i vilken ordning informationen ges och kan då låta sändaren prata utan att avbryta. Det finns alltid möjlighet att ställa frågor och bekräfta den information som sändaren förmedlat i slutet, vilket leder till att risken för missförstånd minskar. Det behövs även utbildning för att öka medvetenheten för alla yrkeskategorier i såväl kommunikation som SBAR. Forskning pekar på att det är mer effektivt att lära sig SBAR-tekniken genom olika typer av "rollspel", exempelvis vid simulatorövningar, än enbart genom föreläsningar [24]. För att optimera införandet och implementeringen av SBAR måste det även finnas ett stöd och engagemang från ledningen. SBAR ska underlätta kommunikationen, inte försvåra den.

Exempel på användningsområde för SBAR:

 • SBAR fungerar i akuta situationer som kräver snabba beslut och åtgärder.
 • SBAR fungerar även i icke akuta situationer i dialogen mellan personal, patienter och deras anhöriga.
 • Vid en presentation av ett ärende under ett möte.
 • Muntlig eller skriftlig kommunikation.
 • Som lyssnare kan du själv repetera en ostrukturerad information enligt SBAR för att få en tydligare bild av problemet [21,22].

Nedan följer exempel på hur SBAR kan användas av olika personalkategorier och inom olika verksamheter i hälso- och sjukvården.

Exakt vad och hur mycket som berättas under varje bokstav beror på situationen. Det är sändaren som ansvarar för innehållet. Det viktigaste är att ha en tydlig bild av situationen innan kontakt tas och att veta vilken typ av hjälp som efterfrågas.

Effekter av SBAR

SBAR bidrar till en tydligare struktur genom att väsentlig information förmedlas och möjligheten att fatta korrekta beslut ökar vilket leder till bättre patientsäkerhet [20]. Efter införandet av SBAR upplevde läkare att sjuksköterskerapporten blev mer strukturerad och tydlig [9]. Forskning har även visat att efter implementeringen av SBAR förbättrades kommunikationen inom samt mellan gruppen läkare och sjuksköterska. Den förbättrade kommunikationen ökade även säkerhetstänkandet och inrapporterade misstag till följd av kommunikation minskade [25]. I en studie utbildades sjuksköterskor i SBAR-tekniken innan implementeringen på 16 olika sjukhus. Efter införandet av SBAR sågs en ökning av oplanerade inläggningar på IVA och en minskning av antalet oväntade intrahospitala dödsfall. Det förklarades av en mer strukturerad och tydlig kommunikation från sjuksköterskor till läkare som kan ha lett till ett mer adekvat omhändertagande av patienten [26].

Sammanfattning av SBAR

SBAR är ett verktyg som kan förbättra kommunikationen mellan och inom olika yrkeskategorier och därigenom öka patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Att förvänta sig ökad patientsäkerhet och förbättrad kommunikation bara genom att säga "nu inför vi SBAR" blir sannolikt inte effektivt. Det behövs utbildning för alla yrkeskategorier i såväl kommunikation som i SBAR. Ett effektivt sätt att träna och lära sig SBAR-tekniken är genom olika typer av praktisk träning som exempelvis simulatorträning. För att optimera implementeringen av SBAR måste det även finnas ett stöd och engagemang från ledningen och en kultur som främjar tydlig kommunikation. En otydlig kommunikation bland hälso- och sjukvårdsperonalen kan annars innebära en risk för patientsäkerheten [24].

SBAR

 • är ett enkelt och konkret hjälpmedel
 • hjälper sändaren att strukturera det som ska förmedlas till mottagaren
 • renodlar informationen
 • minskar risken för missförstånd
 • fungerar i akuta och icke akuta situationer
 • kärnan är Situationen och Rekommendationen
 • kan användas av alla
 • minskar risken för missförstånd.

Läs mer om SBAR på Löf:s webbplats. Länkar finns på sidan Referenser och regelverk.

Till toppen av sidan