Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Allmänt

Vid alla hälso- och sjukvårdsinrättningar eller motsvarande ska det finnas säkra och fastställda rutiner för identitetskontroll av patienterna.

Identitetsband, så kallade ID-band, används inom den slutna vården för att göra det möjligt att kontrollera en patients identitet under hela vårdtiden. Av ID-bandets text bör följande framgå:

  • patientens namn och personnummer eller eventuellt reserv- eller löpnummer
  • vårdavdelningens namn och telefonnummer
  • sjuksköterskans signatur och datum för identifiering.

Framställs texten manuellt bör vattenbeständig penna användas. Utveckling pågår för användning av streckkoder men det är viktigt att namn och personnummer eller motsvarande alltid syns i klartext så att patienten själv eller närstående kan kontrollera att uppgifterna är korrekta.

Fäst ID-bandet runt patientens hand- eller fotled så att texten är fullt synlig. Kontrollera att bandet sitter stadigt utan att sitta för hårt. Byt ID-band om det behövs, så att uppgifterna alltid är läsbara.

Inom den kommunala hälso- och sjukvården utformar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), eller verksamhetsansvarig lokala föreskrifter anpassade till den lokala verksamheten.

Här finns regionala tillägg

Slutenvård

Sätt på ett ID-band när en patient skrivs in på vårdenheten.

Patient som saknar identitet eller har ofullständiga identitetsuppgifter

Om enskild patients identitet vid ankomst inte kan fastställas eller erhållna uppgifter är osäkra eller ofullständiga (till exempel avseende icke folkbokförda) ska personnummer ersättas med ett reservnummer. I katastrofsituationer där flera patienter är inblandade kan akutsjukvården lämpligen använda särskilda löpnummer eller följa rutiner för identifiering som kan ha upprättats av till exempel en katastrofkommitté.

Reserv- respektive löpnummer används på ID-band, i patientens samtliga journalhandlingar samt på etiketter för provrör. Observera att för oidentifierade patienter bör ID-band vara i avvikande färg, helst röda. Löp- eller reservnummer finns vanligen registrerade på vissa vårdenheter, till exempel på akutmottagningarna. Ett löpnummer får aldrig återanvändas till någon annan patient.

Se lokala anvisningar för registrering av löp- eller reservnummer samt rutiner för identifiering vid katastrofsituationer, upprättade av till exempel en katastrofkommitté.

När patienten har identifierats eller fullständiga identitetsuppgifter föreligger

När patienten fått sin identitet fastställd eller erhållit fullständiga identitetsuppgifter (för folkbokförd = personnummer, för icke folkbokförd = födelsenummer eller reservnummer) får patienten ett nytt ID-band med de fullständiga uppgifterna och patientens handlingar kompletteras med detta.

Vid förlossning

ID-band sätts på den blivande modern när hon kommer till sjukhuset. Vid förlossningen sätts ID-band med förtryckta nummer på både mor och barn innan navelsträngen klipps av. Vid flerbörd ska varje barn få ett eget nummer. Modern förses med ett ID-band för varje barn vilket innebär att modern kommer att ha minst två ID-band.

Vårdgivare som är anslutna till system för elektronisk födelseanmälan ska vid vård och behandling av nyfött barn förse barnet med nytt ID-band innehållande personnumret när detta är tillgängligt från Skatteverket.

Öppenvård

En patient som ska genomgå en större undersökning eller behandling i till exempel dagkirurgisk verksamhet bör förses med ID-band enligt samma rutiner som i den slutna vården.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan