Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Arbetsergonomi i vård och omsorg

Grundprinciper för arbetsställningar och arbetsrörelser

Tungt kroppsarbete inom vård och omsorg

Lyft av patient ska inte förekomma. Vårdhandbokens texter om förflyttningskunskap kan ge stöd och kunskap om hur man kan arbeta med säkra och skonsamma personförflyttningar med och utan hjälpmedel.

Tung manuell hantering med mycket lyftande och bärande förekommer fortfarande. Det är vanligt inom många yrken och i många arbetsmoment inom vård och omsorg. Det kan till exempel handla om personförflyttningar, lyft av tvättsäckar, förrådshantering och lokalvård.

Det är viktigt att använda hjälpmedel och undvika tunga manuella lyft. Om manuellt lyft inte kan undvikas kan du tänka på följande:

  • Sträva efter att bibehålla en neutral ryggrad när du lyfter. Undvik att lyfta med böjd och/eller vriden rygg. 
  • Lyft nära kroppen. På det sättet minskar belastningen.
  • Se till att stå stadigt om du behöver lyfta. Använd stadiga skor.
  • Om det är ett återkommande arbetsmoment som kräver lyft, ta hjälp av ergonom, fysioterapeut eller arbetsterapeut för att se om det finns relevanta hjälpmedel.
Bild som visar grundprinciper arbetsställning och arbetsrörelser
Att arbeta inom understödsytan, med tyngdöverföring, gör att du står stadigt och får en skonsammare belastning av ryggen.
Bild som visar arbetsställning vid städning
Den egna kroppen kan vara belastande och utgöra en tung vikt. Anpassa höjden och stå stadigt för att få en neutral rygg.

Hur mycket och hur tungt får man lyfta?

Det beror på. Vikten på det som ska lyftas är bara en faktor.

Här kommer andra exempel på faktorer att ta hänsyn till:

• Är utrymmet tillräckligt stort för säkra lyft?

• Till och från vilken höjd ska saker lyftas?

• Kan det du ska lyfta hållas nära kroppen?

• Måste kroppen vridas vid lyftet?

• Hur ofta ska lyften göras?

• Får du bra grepp kring det du ska lyfta?

Vår egen fysiska kapacitet har också betydelse för hur stor den relativa belastningen blir.

Varje lyftsituation behöver bedömas individuellt och exakta gränsvärden går inte att ge

Repetitivt och statiskt arbete

Inom vård och omsorg förekommer arbete av repetitiv och statisk karaktär. Detta kan till exempel handla om arbete i laboratorium eller ultraljudsröntgen. Det är viktigt att arbete med repetetiv och statisk karaktär minimeras och att organisationen på arbetsplatsen möjliggör variation. Att hela tiden upprepa samma rörelser om och om igen är en belastning för muskler och leder. Vid statiskt arbete behöver det man hanterar knappt väga något alls. Armarnas tyngd kan räcka för att muskler och leder ska belastas på ett ogynnsamt sätt. Följden kan bli gradvis inträdande skador som tar lång tid att läka. Den som en gång skadats på detta sätt återfår lätt sina besvär av liknande belastningar.

Att tänka på vid repetitivt och statiskt arbete

I arbeten som har inslag av repetitiv och statisk karaktär är det viktigt att tillsammans med arbetsgivaren och kunnig personal se över arbetssituationen. Till exempel kan samarbete med ergonom behövas för att på olika sätt minimera dessa arbetsställningar.

Det finns många situationer inom vård och omsorg där det kan vara svårt att helt och hållet komma bort från arbeten av repetitiv och statisk karaktär. Därför är det viktigt att tänka på följande:

• Skapa arbetsrotation som minimerar dessa arbetsmoment för individen.

• Använda kunskap om hur man kan skapa variation i ett arbetsmoment, till exempel genom mikropauser eller pausövningar för nacke.

• Se till att det finns avlastande ytor för att vila till exempel arm och handled.

Bild som visar arbetsställning vid matning
Ett exempel på statiskt arbete kan vara att hjälpa någon med mat eller dryck. Det kan vara belastande för nacke och axlar. Se till att utgångspositionen tillåter pauser eller avlastning av armar. En korrekt sitthöjd ger en skonsammare arbetsposition för hela kroppen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan