Palliativ vård

Relaterad information

Bedömnings-/skattningsinstrument och samtalsstöd

ESAS-r  - Edmonton Symptom Assessment Scale. Skattningsinstrument för bedömning av symtom vanligt förekommande hos patienter i palliativ vård. Palliativt Utvecklingscentrum.

Instrument för samtalsstruktur: SPIKES och NURSE (pdf). Svenska palliativregistret.

IPOS  - Integrated Patient care Outcome Scale. Skattningsinstrument som behandlar fysiska, psykologiska, sociala och existentiella områden. Palliativt Utvecklingscentrum.

SPICT  - Supportive and Palliative Care Indicators Tool. Bedömningsinstrument för att identifiera patienter vars hälsa försämras (pdf). The University of Edinburgh.

Dödsfall

Dödsfallsenkät. Svenska palliativregistret.

Dödsfallet registreras. Skatteverket.

Polismyndighetens riktlinjer om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan m.m. (pdf). Polisen

Kunskapsstöd

Kliniska kunskapsstöd och vårdförlopp inom palliativ vård. Nationellt kliniskt kunskapsstöd: kunskapsstöd för utredning, behandling och uppföljning i olika vårdsituationer.

Nationella vårdprogram palliativ vård. Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC).

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer. Stöd för styrning och ledning (pdf). Socialstyrelsen.

Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp. (pdf). Socialstyrelsen.

Palliativ vård i livets slutskede. Sammanfattning med förbättringsområden. (pdf). Socialstyrelsen.

Närstående

Ditt behov av stöd - närstående (pdf). Svensk version av The Carer Support Needs Assessment Tool Intervention (CSNAT-I). Närståendes identifiering och reflektion om behov av stöd. Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Information om närståendepenning. Om någon närstående blir svårt sjuk. Försäkringskassan.

Närståendeenkät. Svenska palliativregistret.

Sorgbearbetning. Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

Sorg när någon har dött. 1177.se

Organisationer

Betaniastiftelsen. Utbildningsinsatser inom palliativ vård. 

Nationella rådet för palliativ vård. En ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård.

Palliativt kunskapscentrum. Region Stockholm.

Palliativt Utvecklingscentrum. En del av Lunds universitet och Region Skåne med uppdrag inom forskning, utveckling och utbildning av både den allmänna och specialiserade palliativa vården.

Till toppen av sidan