Orörlighet, komplikationer

Orörlighet, komplikationer - Översikt

Kroppens förutsättningar för att vara frisk

Det förebyggande arbetet är en del av hälso- och sjukvårdens uppdrag. Vetenskap och beprövad erfarenhet visar att förebyggande insatser ger goda resultat i form av ökad hälsa. Inaktivitetsfysiologi är ett område som utforskats mycket den senaste tiden. Det mest inaktiva tillståndet är långvarigt sängläge och det påverkar många fysiologiska faktorer. Även regelbundet stillasittande, att under många år sitta stilla är förknippat med många sjukdomstillstånd [1,3].

Att vara stillaliggande ger mer komplikationer än att vara stillasittande men båda ger stora påverkningar på kroppen såsom:

 • Psykisk påverkan.
 • Cirkulationsbesvär.
 • Andningsproblem.
 • Minskad muskelmassa.
 • Risk för sår.
 • Risk för kontraktur.
 • Förstoppning.
 • Minskad tolerans för fysisk aktivitet och träning.
 • Minskad tilltro till vardagliga aktiviteter.

Ett salutogent synsätt hos personalen och anhöriga ger individen större möjlighet att själv bestämma, därmed ökad självkänsla.

Om man ges möjlighet att vara aktiv och röra sig dagligen efter förmåga ökar bland annat psykiskt välbefinnande, muskelmassa, metabolism och aptit. Ett bra sätt att minska risker för kontrakturer är att själv utföra sina dagliga aktiviteter såsom att tvätta sig, klä sig, äta själv eller att förflytta sig. Saknar man själv förmåga är det viktigt att en hjälpare kan bistå med rörelserna man kommit överens med individen om. 

Sätt individen i centrum och använd teamets alla kunskaper vilket ger bättre förutsättningar för god omvårdnad. Tänk på att använda anpassade hjälpmedel om behovet finns. Det kan vara glidlakan, sängens funktioner, anpassad rullstol eller rollator till exempel.

Psykisk påverkan

Inaktivitet leder ofta till ökad rädsla för att vara fysiskt aktiv på grund av minskad tilltro till förmåga att utföra olika aktiviteter, som exempelvis att ställa sig upp eller gå. Använd individens egen förmåga i så stor utsträckning som möjligt och ge möjligheter att vara aktiv och upprätthålla hälsan. Vissa sjukdomstillstånd, till exempel demens och depression kan göra att initiativförmågan försämrats men funktionerna finns kvar. Då behöver vårdpersonalen stärka individen genom att guida och muntligt stötta. Ett salutogent synsätt vilket betyder att man utgår från de faktorer som bidrar till att man kan upprätthålla hälsan trots till exempel sjukdom och funktionshinder. Det brukar beskrivas som KASAM, känsla av sammanhang.

Begreppet KASAM består av tre komponenter:

 • Begriplighet, vilket leder till att man kan utveckla förståelse. Att situationer är förutsägbara leder till begriplighet.
 • Hanterbarhet, som utgår från upplevelsen att ha tillräckliga resurser för att möta olika situationer i livet. Att ha känslan av att kunna påverka gör att man inte känner sig som ett offer för olika omständigheter.
 • Meningsfullhet, att livet har en känslomässig värdefull mening som det är värt att engagera sig i. Meningsfullhet uppstår när individen får känna delaktighet och medbestämmande [2].

Använd individens egna förmåga i så stor utsträckning som möjligt och ge möjligheter att vara aktiv och upprätthålla hälsan. Vissa sjukdomstillstånd, till exempel demens och depression kan göra att initiativförmågan försämrats men funktionerna finns kvar. Då behöver vårdpersonalen stärka individen genom att guida och muntligt stötta.

Inaktivitet leder ofta till ökad rädsla för vara fysiskt aktiv på grund av minskad tilltro till förmåga att utföra olika aktiviteter, som exempelvis att ställa sig upp eller gå.

Till toppen av sidan