Se till att följande finns tillgängligt inför en magsköljning:

 • Visir.
 • Skyddsrock eller plastförkläde till personalen.
 • Sond enligt ordination, vanligen magsond storlek 30 Ch, 80 cm lång.
 • Eventuellt medicinskt kol, vanligen 50 g blandat med vatten.
 • Stetoskop.
 • Övervakning med pulsoxymeter och EKG.
 • I regel ges syrgas, antingen via näskateter 2-4 liter/minut eller med näsgrimma 4-6 liter/minut under proceduren.
 • Hinkar eller större uppsamlingskärl för att kunna evakuera kräkning och uppsamlat ventrikelinnehåll.
 • Ordinerad lösning för sköljningsproceduren, vanligen kranvatten.
 • Peang kraftig nog för att kunna stänga av grov sond.
 • Spruta 60 mL.
 • Eventuellt droppställning.
 • Magsköljningsset om sådant används, (till exempel dubbellumenslang med slangklämmor), annars ska nedanstående material ingå:
  • Kannor (2 liter).
  • Tratt och slang.
  • Sammanbindningsrör.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan