Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Magsköljning vid akut förgiftning

Magsköljning vid akut förgiftning - Översikt

Alla patienter som kommer in akut till sjukhus med intoxikation (akut förgiftning) ska bedömas om de ska genomgå ventrikeltömning och behandlas med medicinskt kol. Ventrikeltömning på vuxna ska i indicerade fall genomföras genom magsköljning via grov sond nedlagd i magsäcken via munnen, så kallad ventrikelsköljning. Ventrikelsköljning utförs på ordination av läkare, vid behov i samråd med Giftinformationscentralen.

Efter ventrikelsköljning ska i de flesta fall medicinskt kol tillföras genom samma sond. Ventrikeltömning av vuxna bör i första hand genomföras med sköljning via sond. Tillförsel av kräksirap eller kräkningsframkallande läkemedel bör i möjligaste mån undvikas. Ventrikeltömning bör genomföras rutinmässigt om mycket allvarlig förgiftning bedöms föreligga, baserat på uppgifter om det aktuella medlets toxicitet och intagen mängd.

Ventrikeltömning bör genomföras i indicerade fall inom följande tidsintervall:

  • Inom 1 timme efter överdosering av flytande beredningar (läkemedelsmixturer).
  • Inom 1 timme efter överdosering av tabletter.
  • Kan övervägas inom 12 timmar efter överdosering av tabletter om mycket stor mängd eller starkt toxiska medel intagits (livshotande förgiftning).

Behandlingen dokumenteras i patientjournalen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan