Desinfektionsapparatur

Desinfektionsapparatur - Översikt

I svensk sjukvård finns disk- och spoldesinfektorer för värmedesinfektion. En maskinell rengörings- och desinfektionsmetod bör vara förstahandsvalet för rengöring av sjukvårdsmaterial. Följ rekommendationer beskrivna i den tekniska rapporten SIS-TR 46:2014. Processer i disk- och spoldesinfektorer ska avslutas med en desinfektionsfas som kan variera i tid beroende på vilket så kallat A-0-värde som ska uppnås.

 • A-0-värdet för en spoldesinfektor är 60. Det innebär att om temperaturen är 80° C ska processtiden vara i 1 minut och om temperaturen är 90° C ska processtiden vara 6 sekunder. I denna kategori hamnar också program för diskdesinfektor avsedd för sugflaskor, handfat, rondskålar, transportvagnar, rullstolar och glasvaror på laboratorier.
 • A-0-värdet för en diskdesinfektor är 600. Det innebär att om temperaturen är 80° C ska processtiden vara 10 minuter och om temperaturen är 90° C ska processtiden vara 60 sekunder.

Det finns olika apparattyper och insatser till dessa, liksom program för olika funktionsområden och verksamheter. Det är viktigt att man använder rätt typ av diskmedel som dels är anpassat till maskinen och rekommenderat av tillverkaren, dels är  validerat för godset. Vid upphandling av apparatur ska en kravspecifikation upprättas i samråd med vårdhygienisk expertis. Vid nyinstallation ska tre valideringstester utföras innan maskinen kan tas i bruk. Det innefattar installationskontroll, funktionskontroll och en processkontroll. Om maskinen flyttas eller att den genomgått en omfattande reparation ska nya tester utföras.

Verksamhetschef ansvarar för att personalen blir utbildad i handhavandet av apparaturen och har koll på att desinfektionsapparaterna blir funktionskontrollerade regelbundet. Det ska finnas skriftliga anvisningar för användning och skötsel av desinfektorerna. Loggbok ska finnas till varje maskin.

Förebyggande underhåll och upprepad processkontroll ska utföras regelbundet minst en gång per år samt efter ingrepp som påverkar rengörings- eller desinfektionsförmågan. Se lokala anvisningar.

Här finns regionala tillägg

Provning av desinfektionsapparatur

Standarder för disk- och spoldesinfektorer finns i SS-EN ISO 15883:2009/AI:2014:

 • Del 1. Allmänna krav, definitioner och provningsmetoder.
 • Del 2. Krav och metoder för diskdesinfektorer som används på anestesi-, operations- och sterilteknisk avdelning.
 • Del 3. Krav och metoder för spoldesinfektorer.
 • Del 4. Krav och metoder för maskiner som använder kemisk desinfektion till värmekänsliga endoskop.
 • Del 5. Provnedsmutsning och metoder för att visa rengöringseffekt.
 • Del 6. Krav och metoder för diskdesinfektor som används för så kallat cirkulationsgods på vårdavdelningar och mottagningar. Till exempel instrument för såromläggning, sugflaskor, rondskålar, blomvaser, transportlådor och laboratorieutrustning.

Standarden anger ett omfattande provningsprogram som ska utföras på samtliga desinfektorer omfattande typtester, tillverkningstester, installationskontroll, funktionskontroll, processkontroll samt regelbunden rutinkontroll.

Regelbundna rutinkontroller

Kontrollera efter varje process

 • Kontrollera att registrerad tid och temperatur under desinfektionsfasen överensstämmer med vad som specificerats.
 • Inspektera efter varje process att godset är rent.

Daglig kontroll

 • Att bottensilen är ren och att dysor och diskarmar kan rotera och är rena.
 • Att rätt diskmedel är aktiverat.
 • Dokumentera i loggboken.

Övriga kontroller

 • Mäta temperaturen regelbundet, med intervall som bygger på en riskanalys. I normalfallet torde en årlig temperaturmätning vara en realistisk frekvens.
 • Testa rengöringsförmåga enligt metod angiven i standarden, med intervall som bygger på en riskanalys. I normalfallet torde en årlig rengöringstest vara en realistisk frekvens.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan