Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop

Förutsättningar för endoskopisk verksamhet

Förutsättningar för endoskopisk verksamhet

Ansvar

Vårdgivaren är ansvarig för att de medicintekniska produkterna som används i sjukvården är ändamålsenliga och säkra. Verksamhetschefen är ansvarig för kvalitet och patientsäkerhet. Arbetstagare är skyldig att följa arbetsgivarens instruktioner och välja lämplig skyddsutrustning utifrån arbetsuppgiftens art.

Verksamhetschefen ansvarar för att:

 • Personalen får adekvat utbildning.
 • Det finns bruksanvisning från leverantör för alla moment i samband med omhändertagandet och iordningställandet av utrustningen.
 • Rutiner och skyddsföreskrifter är utformade så att personalen inte utsätts för risk för smitta eller exponeras för skadliga ämnen.
 • Tillhandahålla föreskriven skyddsutrustning.
 • Det ska finnas en plan för regelbundna kontroller för all endoskopiutrustning enligt tillverkarens anvisning såsom service och underhåll.
 • Dokumentation för spårbarhet finns.
 • Det finns de antal endoskop och diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop som motsvarar behovet inom den aktuella verksamheten.
 • Belysning anpassad för avsyning och instrumentvård.
 • Handlingsplan för eventuell driftstörning av utrustning finns.

Utbildning

Personal ska ha grundläggande teoretisk och praktisk utbildning samt fortlöpande erhålla vidareutbildning/repetition avseende användning, omhändertagande, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop och dess tillbehör.

Lokaler

Förutsättningar ska finnas för personalen att arbeta i enlighet med basala hygienrutiner. Diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop med genomräckning i separerade rum för orent och rent handhavande ska eftersträvas.

Endoskopisk verksamhet kräver anpassade lokaler exempelvis:

 • Behandlings- och undersökningsrum som ska vara väl dimensionerade.
 • Förråd för material och sterilt gods.
 • Rum för tork- och förvaringsskåp med kontrollerad miljö för processade värmekänsliga endoskop. Torkskåpet bör placeras i ett rent rum i anslutning till desinfektionsrummet.

Desinfektionsrum

 • utformat och utrustat för rengöring och desinfektion av endoskop och tillbehör
 • tillräckligt stort för att rymma transportvagnar för endoskop
 • diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop, disk- och spoldesinfektor
 • diskbänk/ar anpassade för verksamheten
 • belysning anpassad för avsyning och instrumentvård
 • separerade arbetsytor för rent och orent arbete
 • tvättställ för personalens handhygien
 • rummet ska vara ventilerat så att gränsvärdena för det aktuella desinfektionsmedlet i luft inte överskrids
 • golvbrunn i händelse av läckage.
Till toppen av sidan