Tuberkulos

Tuberkulos - Översikt

Tuberkulos orsakas av Mycobacterium tuberculosis eller M. bovis. Sjukdomen klassas som en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till Smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen. Under flera år har antalet diagnostiserade fall av tuberkulos i Sverige legat på omkring 500 fall/år, varav många är icke-smittsamma. I en internationell jämförelse är detta en låg incidens. Flertalet som insjuknar i Sverige har smittats i ursprungsländer med hög tuberkulosincidens, de är i aktiv reproduktiv ålder och har ofta många kontakter varför risk för vidare inhemsk spridning finns. Snabb diagnos och insättande av rätt behandling är viktigt för att förhindra smittspridning i samhället. Sjukdomen är smittspårningspliktig och det är viktigt att smittspårningen utförs väl för att förhindra vidare smittspridning.

De senaste åren har en tilltagande multiresistens hos tuberkulosbakterien setts internationellt vilket i hög grad komplicerar behandlingen. I Sverige har vi endast några enstaka fall/år. Många människor uppfattar tuberkulos fortfarande som en skrämmande, skamlig och obotlig sjukdom. Patienterna och deras närstående behöver noggrann information och utbildning om smittsamhet, prognos, behandling och vilka speciella vårdåtgärder som krävs.

Vid nyanställning inom hälso- och sjukvården ska den anställde fylla i en hälsodeklaration med avseende på tuberkulos. Läs mer i Folkhälsomyndighetens "Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos". Länk finns under Referenser och regelverk.

Till toppen av sidan