Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Tuberkulos

Tuberkulos - Översikt

Tuberkulos orsakas av bakterierna inom Mycobacterium tuberculosis komplexet, inklusive M. bovis. Bakterierna kan förekomma latent hos människan under en hel livstid och de flesta blir aldrig sjuka. Latent tuberkulos är aldrig smittsam.

Tuberkulos kan drabba de flesta organ i kroppen, men det vanligaste är lungtuberkulos följt av tuberkulos i lymfkörtlar. Globalt insjuknar årligen cirka tio miljoner människor i tuberkulos och 1,5 miljoner människor dör, trots att det är en sjukdom som går att bota. De flesta fallen av tuberkulos ses i Asien och i Afrika.

Det uppskattas att en fjärdedel av världens befolkning är smittade av tuberkulos, så kallad latent tuberkulos. Av dessa utvecklar fem procent en aktiv sjukdom någon gång under livet. Sjukdomen är idag ovanlig i Sverige och inhemsk smitta ses sällan. De flesta som insjuknar i Sverige är smittade i sitt ursprungsland och de flesta som smittats insjuknar inom de första fem åren efter ankomst till Sverige. Av de som insjuknar i Sverige är ungefär femton procent smittade i Sverige.

Antalet diagnostiserade fall av tuberkulos har de senaste åren innan covid-19 pandemin legat på cirka 500 fall per år, varav många är icke-smittsamma. Under pandemin har antalet legat på kring 300 fall per år i Sverige. I en internationell jämförelse är detta en låg incidens. Flertalet som insjuknar i Sverige har smittats i ursprungsländer med hög tuberkulosincidens, är i aktiv reproduktiv ålder och har ofta många kontakter varför viss risk för vidare inhemsk spridning finns. Snabb diagnos och insättande av rätt behandling är viktigt för att förhindra smittspridning i samhället. Sjukdomen är smittspårningspliktig och det är angeläget att smittspårningen utförs väl för att identifiera exponerade individer för att förhindra vidare smittspridning.

De senaste åren har en tilltagande multiresistens hos tuberkulosbakterien setts internationellt, vilket i hög grad komplicerar behandlingen. Sverige har endast några enstaka fall per år. Många människor uppfattar fortfarande tuberkulos som en skrämmande, skamlig och obotlig sjukdom. Patienterna och deras närstående behöver noggrann information och utbildning om smittsamhet, prognos, behandling och vilka speciella vårdåtgärder som krävs.

Vid nyanställning inom hälso- och sjukvården ska den anställde fylla i en hälsodeklaration avseende tuberkulos. Läs mer i Folkhälsomyndighetens "Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos". Länk finns under Referenser och regelverk.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan