Tuberkulos - Översikt

TUBERKULOS

Tuberkulos orsakas av Mykobakterium tuberkulosis eller bovis. Sjukdomen ingår i smittskyddslagen bland de så kallade allmänfarliga sjukdomarna och ska anmälas till Smittskyddsläkaren. Under flera år har antalet diagnostiserade fall av tuberkulos i Sverige legat på omkring 500 fall/år, varav många är icke-smittsamma. I en internationell jämförelse är detta en låg incidens. Flertalet som insjuknar i Sverige har smittats i ursprungsländer med hög tuberkulosincidens, de är i aktiv reproduktiv ålder med många kontakter varför risk för vidare inhemsk spridning finns. Tidig diagnostik och väl genomförd smittspårning är viktigt för att förhindra vidare smittspridning.

De senaste åren har en tilltagande multiresistens hos tuberkulosbakterien förekommit internationellt vilket i hög grad komplicerar behandlingen. I Sverige har vi haft några enstaka fall/år. Bland många uppfattas tuberkulos fortfarande som skrämmande, skamlig och obotlig. Patienterna och deras närstående behöver noggrann information om smittsamhet, prognos, behandling och vilka speciella vårdåtgärder som krävs.

Vid nyanställning inom hälso- och sjukvården ska den anställde fylla i en hälsodeklaration med avseende på tuberkulos. Läs mer i Folkhälsomyndighetens "Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos". Länk finns under Referenser och regelverk.

Till toppen av sidan