Innehåll

Visa innehåll som:
Avfall, farligt - Översikt

Avfallshantering regleras i ett stort antal lagar och föreskrifter. Varje verksamhetsutövare är skyldig att känna till innehållet i de föreskrifter som reglerar den avfallshantering som verksamheten ger upphov till.

Smittförande avfall

Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården regleras av SOSFS 2005:26.

Skärande, stickande och smittförande avfall

Avfall med stickande/skärande egenskaper som varit i kontakt med kroppsvätskor ska även räknas som smittförande avfall (SOSFS 2005:26). Se även texten Smittförande avfall.

Biologiskt avfall

Med biologiskt avfall avses fast ämne eller fast substans från människa (samma definition som i SOSFS 2001:8).

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Läkemedel som är Cytostatika (ATC-kod L01) samt läkemedel med bestående toxisk effekt. Exempel på cytotoxiska läkemedel kan finnas inom ATC-kod L02, L03, L04 och J05.

Radioaktivt avfall

Hantering av radioaktivt avfall ska ske i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2010:2). För mer information ta kontakt med sjukhusfysiker och följ lokala anvisningar.

Kasserade läkemedel

Avfall från substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur.

Transport av farligt avfall

Denna sida innehåller grundläggande information om transport av farligt avfall och farligt gods. För vidare information, kontakta organisationens säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om farligt avfall.

Till toppen av sidan