Innehåll

Visa innehåll som:
 • Avfall, farligt - Översikt

  Avfallshantering regleras i ett stort antal lagar och föreskrifter. Varje verksamhetsutövare är skyldig att känna till innehållet i de föreskrifter som reglerar den avfallshantering som verksamheten ger upphov till.

 • Smittförande avfall

  Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården regleras av SOSFS 2005:26.

 • Skärande, stickande och smittförande avfall

  Avfall med stickande/skärande egenskaper som varit i kontakt med kroppsvätskor ska även räknas som smittförande avfall (SOSFS 2005:26). Se även texten Smittförande avfall.

 • Biologiskt avfall

  Med biologiskt avfall avses fast ämne eller fast substans från människa (samma definition som i SOSFS 2001:8).

 • Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

  Läkemedel som är Cytostatika (ATC-kod L01) samt läkemedel med bestående toxisk effekt. Exempel på cytotoxiska läkemedel kan finnas inom ATC-kod L02, L03, L04 och J05.

 • Radioaktivt avfall

  Hantering av radioaktivt avfall ska ske i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2010:2). För mer information ta kontakt med sjukhusfysiker och följ lokala anvisningar.

 • Kasserade läkemedel

  Avfall från substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur.

 • Transport av farligt avfall

  Denna sida innehåller grundläggande information om transport av farligt avfall och farligt gods. För vidare information, kontakta organisationens säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om farligt avfall.

Till toppen av sidan