Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Avfall, farligt

Kasserade läkemedel

Definition

Avfall från substans eller kombination av substanser

 1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller
 2. som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos. (SFS 2020:614).

Exempel på kasserade läkemedel:

 • Läkemedel i originalförpackning, lösa tabletter, kapslar, ampuller, färdigberedda lösningar och flytande läkemedelsrester.
 • Narkotiska läkemedel ska avidentifieras och blandas med övrigt läkemedelsavfall.
 • Antibiotika. Vid kassation av antibiotika ska mottagaren kontaktas i förväg, detta för att säkerställa lokala rutiner för hanteringen. Kontrollera lokal rutin för detta för aktuell verksamhet/sjukhus.

Undantag

 • Privatpersoner ska själva lämna sitt läkemedelsavfall till apotek.
 • Läkemedel som enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) klassas som farligt avfall (cytostatika och cytotoxiska läkemedel) ska hanteras enligt rutin för Cytostatika och Cytotoxiska läkemedel.
 • Infusionslösningar, näringslösningar och fysiologiska saltlösningar utan tillsatser av läkemedel kan spolas ner i avloppet.
 • Kasserade läkemedel som innehåller giftiga ämnen som antimon, arsenik, bly, krom, koppar, kvicksilver eller tenn samt tekniska lösningar ska hanteras enligt lokala anvisningar för farligt avfall.

Här finns regionala tillägg

Emballering och märkning

Läkemedelsrester och förorenade läkemedelsförpackningar ska hanteras på ett säkert sätt som förhindrar åverkan på människa eller miljö.

Behållaren ska förslutas så att läkemedelsavfallet inte kan läcka ut samt märkas med texten "Kasserade läkemedel".

Förvaring

Läkemedelsavfall ska förvaras oåtkomliga för obehöriga.

Slutbehandling

Läkemedelsavfall ska förbrännas vid anläggning som är godkänd för att hantera sådant avfall.

Läkemedelsförpackningar och ytteremballage ska hanteras enligt nedan:

 • Droppfria läkemedelsförpackningar, exempelvis glasflaskor, blisterkartor och ytterförpackningar ska lämnas för återvinning
 • Droppfria läkemedelsförpackningar som innehållit antibiotika ska inte lämnas för återvinning, utan ska hanteras enligt lokal överenskommelse.
 • Läkemedelsförpackningar som innehållit cytostatika eller cytotoxiska läkemedel ska hanteras enligt rutin för Cytostatika och Cytotoxiska läkemedel.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan