Avfall, farligt - Översikt

AVFALL, FARLIGT

Ansvar

Avfallshantering regleras i ett stort antal lagar och föreskrifter. Varje verksamhetsutövare är skyldig att känna till innehållet i de föreskrifter som reglerar den avfallshantering som verksamheten ger upphov till. Vilka lagar och föreskrifter som gäller beror på verksamhetens karaktär.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall kan vara skadligt för hälsa och miljö.

I Avfallsförordningen (SFS 2011:927) framgår vilka typer av avfall som räknas som farligt avfall. Det farliga avfallet är i bilaga 4 av förordningen markerat med en asterisk (*).

Det finns många fler typer av farligt avfall än de som redovisas i Vårdhandboken, då fokus har lagts på vårdens specialavfall. Exempel på ytterligare fraktioner av farligt avfall är kemikalier, lågenergilampor, batterier och så vidare.

För vissa avfallsslag finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller föreskrifter.

Vårdens specialavfall

Inom vården uppkommer branschspecifikt avfall som ska hanteras enligt särskilda anvisningar. Hanteringen regleras av föreskrifter från Socialstyrelsen och/eller Arbetsmiljöverket. Begreppet "riskavfall", förekommer inte längre. Denna typ av avfall ingår i gruppen Farligt avfall.

Avfallet benämns efter sina egenskaper, till exempel smittförande avfall och biologiskt avfall. I vårdens specialavfall ingår det dels avfall som ska hanteras säkert med tanke på arbetsmiljö, dels sådant avfall som regleras av omfattande lagstiftning eftersom det räknas som farligt avfall.

Några exempel på sjukvårdens specialavfall:

  • Smittförande avfall.
  • Skärande/stickande avfall.
  • Biologiskt avfall.
  • Cytostatika och läkemedel med bestående toxisk effekt.
  • Amalgamhaltigt avfall. 

Kommunala föreskrifter

Varje kommun ska besluta om en renhållningsordning enligt Miljöbalken (SFS 1998:808, 15 kap 11§). En kommunal renhållningsordning består av två delar, avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. Avfallsplanen redovisas i kommunens planering för bland annat hur avfallsmängderna ska minskas och vilken inriktning avfallshanteringen ska ha under kommande period. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om till exempel sortering, hämtningsintervall och dispensmöjligheter. Föreskrifterna uppdateras allt eftersom lagstiftningen ändras.

Kommunen är skyldig att transportera bort hushållsavfall och kan träffa avtal med entreprenör för transport och genomförande av renhållningsordningen.

En verksamhet är skyldig att anpassa lokala rutiner för avfallshantering till kommunens renhållningsordning. Ett landsting kan behöva anpassa sig efter flera olika kommunala renhållningsordningar.

Återvinning

Avfall ska källsorteras och återvinnas i så stor utsträckning som möjligt. Exempelvis ska förpackningar, papper, metall, plast och glas återvinnas. För mer information om återvinning se anvisningar från FTI – Förpacknings och tidningsinsamlingen, länk under Referenser.

För enskilda sjukhus/regioner/landsting kan det finnas rutiner och avtal som gör att även annat än förpackningar kan gå till materialåtervinning.

Brännbart och matavfall

Det avfall som inte är farligt avfall eller kan sorteras för materialåtervinning ska hanteras som brännbart, komposterbart eller gå som deponiavfall.

Matavfall ska sorteras ut enligt lokala föreskrifter.

Brännbart avfall är sådant som kan brinna, men som inte är klassat som farligt och inte kan sorteras för materialåtervinning. Brännbart avfall får enbart förbrännas i anläggning godkänd för förbränning av avfall.

Deponi

Här avses det avfall som deponeras på en soptipp. Deponiavfall kan till exempel vara keramik eller kalkgips.

Detta avfall ska enligt lag (SFS 2001:512) inte innehålla material som kan hanteras på något annat sätt, exempelvis återvinnas eller förbrännas. Det får inte heller innehålla farligt avfall.

Till toppen av sidan