Avfall, farligt

Radioaktivt avfall

Hantering av radioaktivt avfall ska ske i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1). För mer information ta kontakt med sjukhusfysiker och följ lokala anvisningar.

Här finns regionala tillägg

Definition

Radioaktivt avfall är det material som har uppkommit eller använts i verksamheter med öppna strålkällor och som inte är avsett för vidare användning. Öppna strålkällor används främst i form av lösningar, men även gaser eller pulver inom nukleärmedicin och forskningsverksamhet [1]. Exempel på radioaktivt avfall:

  • Sprutor, kanyler och injektionsflaskor med rester av radioaktivt material.
  • Rester av radioaktiva läkemedel eller markörer som använts vid undersökningar.
  • Scintillationsvätskor.
  • Engångsmaterial som kan antas vara förorenat med radioaktivitet.
  • Avfall från patienter som blivit behandlade med radioaktivt jod.

Emballering och märkning

Avfallet ska emballeras och märkas enligt de bestämmelser som råder för den specifika avfallsfraktionen. Exempelvis kan radioaktivt avfall även vara smittförande och/eller skärande/stickande avfall och ska därför också märkas enligt dessa regler. Därtill ska emballagen vid intern hantering märkas med

  • varselsymbol för joniserande strålning
  • uppgift om radionuklid samt aktivitet och ytdoserat vid ett angivet datum
  • identitetsbeteckning med koppling till dokumentationen på avfallet
  • uppgift om avsändare i de fall då uppsamling sker från flera laboratorier.
Bild som visar varningsskylt
Exempel på varselsymbol för joniserande strålning.

Förvaring

Avfallet förvaras separat från övrigt avfall hos tillståndshavarna till dess att aktiviteten sjunkit till den nuklidspecifika nivå som tillåts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Förvaringsutrymmet bör vara märkt som "Förvaringsplats för Radioaktivt avfall".

Slutbehandling

När avfallet har sjunkit till den nuklidspecifika nivå som tillåts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter hanteras avfallet enligt de bestämmelser som råder för den specifika avfallsfraktionen (till exempel som smittförande avfall eller skärande/stickande avfall).

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan