Avfall, farligt

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom ämnet farligt avfall
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Cytostatika och cytotoxiska läkemedel avseende uppsamling av avfall, spill och utsöndringar från patienter, samt städning i lokaler där läkemedel tillreds, administreras eller där cytostatikabehandlade patienter vårdas.
  • Hantering av radioaktivt avfall.
  • Kasserade läkemedel som innehåller giftiga ämnen som antimon, arsenik, bly, krom, koppar, kvicksilver eller tenn samt tekniska lösningar ska hanteras enligt lokala anvisningar för farligt avfall.
  • Rutiner och instruktioner för hantering och dokumentation av farligt avfall och farligt gods.
  • Hantering av biologiskt avfall från forskningsverksamhet.

Läs mer i respektive texter.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan