Ansvar och regelverk

Delegering och ansvar

Innehåll

Visa innehåll som:
Delegering och ansvar - Översikt

Hälso- och sjukvården är en verksamhet som ytterst ska garantera patientsäkerhet och högkvalitativ vård. De som arbetar i hälso- och sjukvården har därför generellt sett ett mycket stort ansvar.

Ansvarsfördelning

Förtroendevalda politiker ansvarar på kommunal- och landstingsnivå för ekonomiska ramar, mål och inriktning för verksamheten.

När det är fel och brister i vården

Patienter och närståendes synpunkter och klagomål bidrar till ökad patientsäkerhet och kvalitet inom hälso- och sjukvården.

Prövning av det personliga yrkesansvaret

HSAN är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor avseende legitimerad personal inom hälso- och sjukvården.

Vårdgivarens ansvar vid vårdskador

Vårdgivaren ska snarast informera en patient som drabbats av en vårdskada om att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada, vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen.

Förutsättningar för delegering

Det är vårdgivarens ansvar att se till att det finns personal med rätt kompetens. En verksamhets organisation och arbetsplanering ska aldrig bygga på att delegering måste äga rum.

Delegering, beslut och återkallelse

Delegering kan ske inom den egna verksamheten eller över en organisationsgräns. Ansvarsförhållandena blir då att verksamhetschefen eller motsvarande för mottagaren av delegeringen har ansvar för att den är i överensstämmelse med patientsäkerheten.

Utanför delegeringsområdet

Då en verksamhetschef eller motsvarande leder och fördelar arbetet räknas inte det som delegering. En verksamhetschef som överlåter en medicinsk ledningsuppgift åt annan ger denne uppdrag och inte delegering.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om delegering och ansvar.

Testa dina kunskaper

Testa dina kunskaper inom delegering och ansvar.

Till toppen av sidan