Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Delegering och ansvar

Delegering, beslut och återkallelse

Delegering över organisationsgräns

Delegering kan ske inom den egna verksamheten eller över en organisationsgräns. Ansvarsförhållandena blir då att

  • verksamhetschefen eller motsvarande för mottagaren av delegeringen, har ansvar för att den är i överensstämmelse med patientsäkerheten medan
  • verksamhetschefen eller motsvarande för den som beslutat om delegeringen, har ansvar för att delegeringen genomförts korrekt.

Beslut om delegering

Beslut om delegering fattas för en viss tid, högst ett år, och ska bevaras i minst tre år efter att de upphört att gälla. Varje myndighet kan dock ha olika regler om hur länge beslutet ska bevaras. Delegeringsbeslutet ska vara skriftligt och undertecknas av både den som ger delegeringen och den som mottar den. Delegeringsbeslutet ska som huvudregel dokumenteras innan arbetsuppgiften utförs av den som mottagit delegeringen.

Den som fått en delegering får aldrig delegera vidare uppgiften till någon annan. Beslut om delegering ska omprövas vid verksamhetsöversyner, införande av nya tekniker eller nya rutiner även om det är under pågående delegationstid. Beslut om delegering upphör att gälla när den som fattat beslutet lämnar sin befattning.

Återkallelse av delegering

Återkallelse av delegering kan ske om mottagaren saknar förmåga att utföra uppgiften eller har lämnat oriktiga uppgifter om sin förmåga att fullgöra åtagandet. Det är den som beslutat om delegering, verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller den som i annat fall är ytterst ansvarig för patientsäkerheten inom verksamheten, som måste besluta om återkallelse eller omprövning av delegeringsbeslutet.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan