Delegering och ansvar

Delegering, beslut och återkallelse

Delegering över organisationsgräns

Delegering kan ske inom den egna verksamheten eller över en organisationsgräns. Ansvarsförhållandena blir då att

  • verksamhetschefen eller motsvarande för mottagaren av delegeringen har ansvar för att den är i överensstämmelse med patientsäkerheten medan
  • verksamhetschefen eller motsvarande för den som beslutat om delegeringen har ansvar för att delegeringen genomförts korrekt.

Beslut om delegering

Beslut om delegering fattas för en viss tid, högst ett år, och ska bevaras i minst tre år efter att de upphört att gälla. Varje myndighet kan dock ha olika regler om hur länge beslutet ska bevaras. Delegeringsbeslutet ska vara skriftligt och undertecknas av både den som ger delegeringen och den som mottar den. Delegeringsbeslutet ska som huvudregel dokumenteras innan arbetsuppgiften utförs av den som mottagit delegeringen.

Den som fått en delegering får aldrig delegera vidare uppgiften till någon annan. Beslut om delegering ska omprövas vid verksamhetsöversyner, införande av nya tekniker eller nya rutiner även om det är under pågående delegationstid. Beslut om delegering upphör att gälla när den som fattat beslutet lämnar sin befattning.

Återkallelse av delegering

Återkallelse av delegering kan ske om mottagaren saknar förmåga att utföra uppgiften eller har lämnat oriktiga uppgifter om sin förmåga att fullgöra åtagandet. Det är den som beslutat om delegering, verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller den som i annat fall är ytterst ansvarig för patientsäkerheten inom verksamheten som måste besluta om återkallelse eller omprövning av delegeringsbeslutet.

Till toppen av sidan