Delegering och ansvar

Delegering och ansvar - Översikt

Ansvar inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården är en verksamhet som ytterst ska garantera patientsäkerhet och högkvalitativ vård. De som arbetar i hälso- och sjukvården har därför generellt sett ett mycket stort ansvar både på verksamhetsnivå och på individnivå. Juridiskt kan ansvaret beskrivas som antingen ett påbud eller en skyldighet att fullgöra en arbetsuppgift och som vid underlåtenhet eller försummelse av denna kan leda till sanktioner för den ansvarige enligt olika regler. Ansvaret kan också innebära ett förbud mot att utföra en viss uppgift.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) reglerar vårdgivarens skyldigheter och övergripande mål. Patientsäkerhetslagen (PSL) reglerar hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar och skyldigheter tillsammans med andra författningar. Patientlagens (PL) syfte är att stärka patientens ställning i vården.

Staten ansvarar för tillsynen av individer och verksamheter. Vårdgivaren ansvarar för att det finns rätt kompetens, lokaler och ett ledningssystem för att bedriva en god och säker vård. Vårdgivare kan vara statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan