Delegering och ansvar

Ansvarsfördelning

Ansvar inom vården förekommer på olika nivåer och inom olika funktioner

Politiskt ledningsansvar

Förtroendevalda politiker ansvarar på kommunal- och regionnivå för ekonomiska ramar, mål och inriktning för verksamheten. Staten har ett övergripande ansvar för att hälso- och sjukvården bedrivs enligt de nationella målen om god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), SFS 2017:30,  Patientsäkerhetslagen (PSL), SFS 2010:659, och Patientlagen (PL), SFS 2014:821.

Administrativt ledningsansvar

Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem vilket ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren har ansvar för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. I det ansvaret ingår bland annat att se till att det finns hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens och att utreda och anmäla händelser som kan leda till vårdskador. (SOSFS 2011:9).

Verksamhetsansvar

Alla verksamheter i hälso- och sjukvårdsverksamhet ska ha en verksamhetschef. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Det är vårdgivaren som bestämmer verksamhetschefens arbetsuppgifter, det vill säga vilka befogenheter, rättigheter och skyldigheter denne ska ha. Arbetsuppgifter som alltid ska ingå i verksamhetschefens ansvarsområde är bland annat att se till att det finns rutiner för delegering. Verksamhetschefen kan ansvara för hälso- och sjukvårdsverksamhet utan att själv ha medicinsk kompetens men får då inte bestämma över vård och behandling av patienter.

Medicinskt ledningsansvar

Verksamhetschefen har alltid det samlade ledningsansvaret men får uppdra åt annan att fullgöra enskilda ledningsuppdrag, till exempel medicinskt ledningsansvar. Inom områden med myndighetsutövning finns krav på verksamhetschefens särskilda kompetens. Exempel på det är psykiatrisk tvångsvård då verksamhetschefen ska vara läkare med specialistkompetens – chefsöverläkare. I annat fall ansvarar annan särskilt utsedd chefsöverläkare för dessa ledningsuppgifter (HSL).

Inom kommunal vård och omsorg har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvar för att författningar och andra regler är kända och efterlevs. De ansvarar också för att nödvändiga direktiv, instruktioner och rutiner finns för sjukvårds- och rehabiliteringsverksamheten och att personalen har den kompetens som behövs i verksamheten (HSL).

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och MAS eller MAR

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för en verksamhet men kan inte bestämma över de arbetsuppgifter som en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har enligt lagar och föreskifter.

Personligt yrkesansvar

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar gentemot patienten med krav på att arbetet ska ske enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att var och en bär ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. Det innebär också ansvar för underlåtenhet att fullgöra en uppgift. Omvårdnadspersonal och personliga assistenter som fått delegering att utföra en medicinsk arbetsuppgift blir hälso- och sjukvårdspersonal när de utför uppgiften (PSL).

Till toppen av sidan