Överföring av information vid in- och utskrivning

DOKUMENTATION

Enligt SOSFS 2005:27 och HSLF-FS 2017:23 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård gäller följande:

Inskrivning av patient i sluten vård

I samband med inskrivning av en patient i slutenvård, ska ansvarig läkare eller den som enligt lokal rutin är ålagd detta, tillse att information om patientens behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst meddelas berörda enheter inom den slutna vården och den öppna vården samt socialtjänsten. Syftet är dels att befintlig vård och omsorg i hemmet ska kunna stoppas under tiden då patienten vårdas inom slutenvård, dels att snarast påbörja planering av vård och omsorg efter slutenvårdstillfället.
Överföringen av information sker förutsatt att det inte finns hinder för detta enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) eller patientsäkerhetslagen (2010:659).

Utskrivning av patient från sluten vård

Senast samma dag som patienten skrivs ut från den slutna vården ska information om patientens behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst överföras från den slutna vården till berörda enheter inom den öppna vården och socialtjänsten.
Informationen ska innehålla dels vårdplanen dels övriga väsentliga uppgifter, se vidare under Samordnad vårdplanering och utskrivningsmeddelande. Om det är relevant för patientens vård och omsorg ska de övriga uppgifterna innehålla

 • inskrivningsorsak och hälso- eller funktionstillstånd vid inskrivningen
 • vilka som har varit ansvariga för patientens vård, behandling och rehabilitering inom den slutna vården
 • sammanfattning och utvärdering av genomförd vård, behandling och rehabilitering samt eventuella komplikationer som tillstött i den slutna vården
 • patientens aktuella hälso- och funktionstillstånd
 • patientens upplevda hälsotillstånd
 • riskbedömning utifrån patientens hälsotillstånd
 • patientens arbetsförmåga
 • närstående, förvaltare och god man
 • andra kontinuerliga läkarkontakter än de som är namngivna i vårdplanen.

Patienten ska, om det inte finns hinder för det, få informationen skriftligt vid utskrivningen. Vid behov ska den även ges i annan form.

Utskrivningsmeddelande

Ett utskrivningsmeddelande som den behandlande läkaren ska skicka till de ansvariga enheterna senast dagen före planerad utskrivning ska innehålla

 • patientens namn, personnummer och folkbokföringsadress
 • information om när patienten beräknas skrivas ut.

Om folkbokföringsadressen inte är densamma som vistelseadressen ska båda adresserna anges i utskrivningsmeddelandet.

Till toppen av sidan