Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Patientens rättsliga ställning

Om patienten inte är nöjd

Den patient som är missnöjd med vården eller som har skadats i samband med denna kan vända sig till vårdgivaren, patientnämnden/förtroendenämnden, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), patientförsäkringen eller läkemedelsförsäkringen. I de fall ett klagomål rör något som kan vara diskriminerande eller brottsligt kan patienten vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller polisen. Tidigare vände sig patienter med klagomål på vården till IVO, men sedan den 1 januari 2018 är det i första hand vårdgivaren som hanterar klagomål.

Bestämmelser om hur man klagar på vården, vårdgivarens skyldigheter och IVO:s tillsyn finns i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Vårdgivaren är skyldig att ta emot klagomål och synpunkter på den egna verksamheten från patienter och deras närstående. Vårdgivaren är skyldig att snarast besvara klagomål på ett lämpligt sätt med hänsyn tagen till klagomålets art och den enskildes förmåga att tillgodogöra sig information. Vårdgivaren ska förklara vad som har inträffat och i förekommande fall beskriva vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen. Om det står klart att klagomålet bör hanteras av en annan vårdgivare än den som har tagit emot klagomålet, får mottagaren överlämna ärendet till den andra vårdgivaren för den fortsatta hanteringen. Ärendet ska i sådana fall lämnas över skyndsamt.

Vid vårdskador ska vårdgivaren snarast informera patienten om vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter, hur klagomålssystemet är uppbyggt och om patientnämndens uppgift att hjälpa patienter att föra fram klagomål och att få klagomål besvarade av vårdgivaren. Vårdgivaren är skyldig att bistå patientnämnden i den utsträckning det behövs för att hjälpa enskilda patienter att få klagomål besvarade av vårdgivaren.

IVO ska utreda händelser där patienten har fått en skada eller sjukdom som uppkommit i samband med vård och som är bestående och inte ringa eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att patienten avlidit. IVO ska också alltid utreda klagomål från patienter som är föremål för tvångsvård såvida det inte är uppenbart att klagomålet är obefogat eller saknar direkt betydelse för patientsäkerheten och det saknas skäl att överväga åtalsanmälan eller rör ett beslut som går att överklaga till domstol. IVO ska även utreda händelser i vården som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättliga ställning. IVO får avstå från att utreda händelser som är mer än två år gamla. Skyldigheten för IVO att utreda klagomål gäller bara om berörd vårdgivare först fått möjlighet att besvara klagomålet.

Den som anmäler en vårdskada har rätt att under ärendets handläggning ta del av ny information som tillförs ärendet. Anmälaren ska också ha rätt att innan ärendet avgörs lämna synpunkter på detta. Både den som anmäler och den som blir anmäld ska ges möjlighet att ta del av utredningen, yttra sig och bidra med eget material till utredningen innan IVO fattar beslut i ärendet.

Efter anmälan från IVO kan Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) återkalla hälso- och sjukvårdspersonalens legitimationer.

Patientförsäkring

Enligt patientskadelagen ska alla som bedriver hälso- och sjukvård ha en patientförsäkring ur vilken patienter som skadats i samband med hälso- och sjukvård kan begära ersättning. Information om försäkringen ska lämnas av den vårdgivare som är inblandad i vårdtillfället eller berörd patientnämnd.

En skada som har orsakats före 1 januari 2015 ska som regel anmälas inom tre år från det att man fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande, och i vart fall inom tio år från den tidpunkt då skadan inträffade. En skada som har orsakats från och med den 1 januari 2015 ska anmälas inom tio år.

Rätt till ersättning kan den ha som råkar ut för en skada vid behandling inom hälso- och sjukvård eller tandvård som kunnat undvikas. Skadan kan också ha orsakats av fel på sjuk- eller tandvårdsutrustning, felaktig diagnos eller felaktig ordination av läkemedel. Skadan kan också bero på olycksfall i samband med vården eller att patienten fått en infektion i samband med behandlingen. Ersättning utgår inte för att behandlingen inte gett önskat resultat eller att en komplikation som inte kunnat undvikas uppstått.

Regionerna har ett eget försäkringsbolag, Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). Läs mer om detta på patientförsäkringens webbplats. Länk finns på sidan Relaterad information.

Om man som patient är missnöjd med ett beslut från patientförsäkringen kan man begära att Löfs klagomålsfunktion omprövar beslutet och att Patientskadenämnden lämnar ett yttrande.

För kommunala verksamheter finns motsvarande försäkring men försäkringen kan vara tecknad med annat försäkringsbolag.

Läkemedelsförsäkring

Patienter kan även ha rätt till ersättning om de blivit skadade av ett läkemedel. De ska då vända sig till läkemedelsförsäkringen som handhas av Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. Ersättning kan utgå för personskador som med övervägande sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse. Skadan ska vara allvarligare än grundsjukdomen. Försäkringen gäller läkemedel köpta genom apotek i Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel och läkemedel som en patient får i svensk vård från läkemedelsbolag som är anslutna till LFF Service AB. Enligt villkoren för läkemedelsförsäkringen ska krav på ersättning framställas till försäkringsgivaren inom tio år från det att den skadade upphörde att använda det läkemedel som orsakat skadan. Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats. Länk finns i Relaterad information.

Patientnämnd/förtroendenämnd

Det finns patientnämnder/förtroendenämnder i varje region/kommun. I regel finns lokalt utformat informationsmaterial om nämndernas verksamhet. Patientnämndsverksamhet har enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården till uppgift att bland annat:

  • Hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade av vårdgivaren.
  • Främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal.
  • Hjälpa patienter att få sådan information som de behöver för att kunna tillvarata sina intressen i hälso- och sjukvården.
  • Bidra till kvalitetsutvecklingen och en hög patientsäkerhet i vården.
  • Göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn.

Regionala tillsynsenheter

IVO har tillsynen över hälso- och sjukvården och bevakar att kvaliteten och säkerheten är hög liksom att den enskildes rätt tas tillvara. Patienten kan vända sig till IVO:s regionala tillsynsenheter med medicinska eller rättsliga klagomål på vården men ska i första hand kontakta vårdgivaren.

Diskriminering eller brott 

Diskrimineringsombudsmannen, DO, arbetar mot diskriminering. Anser patienten att denne har blivit särbehandlad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan patienten anmäla detta till DO. Länk finns i Relaterad information.

Anser patienten att denne har blivit utsatt för brott inom hälso- och sjukvården, till exempel sexuella trakasserier eller våld kan patienten göra en polisanmälan. En polisanmälan kan även handla om vållande till annans död.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan