Om patienten inte är nöjd

PATIENTENS RÄTTSLIGA STÄLLNING

Den patient som är missnöjd med vården eller som har skadats i samband med denna kan vända sig till patientnämnden/förtroendenämnden, patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tidigare vände sig patienter med klagomål på vården till Socialstyrelsen men sedan den 1 juni 2013 hanteras klagomål av IVO.

När patientsäkerhetslagen (PSL) trädde i kraft blev det lättare för patienten att anmäla fel och brister i vården. Patienten behöver inte veta vad det är som gått fel utan kan anmäla hela händelsen. Patientens ställning har stärkts och patienten har rätt att få veta om en vårdskada uppstått och vad vårdgivaren vidtagit för åtgärder för att det inte ska inträffa igen. Den som anmäler en vårdskada har även rätt att under ärendets handläggning ta del av ny information som tillförs ärendet. Anmälaren ska också ha rätt att innan ärendet avgörs lämna synpunkter på detta. Både den som anmäler och den som blir anmäld ska ges möjlighet att ta del av utredningen, yttra sig och bidra med eget material till utredningen innan IVO fattar beslut i ärendet.

Efter anmälan från IVO kan Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) återkalla hälso- och sjukvårdspersonalens legitimationer.

Patientförsäkring

Enligt patientskadelagen ska alla som bedriver hälso- och sjukvård ha en patientförsäkring ur vilken patienter som skadats i samband med hälso- och sjukvård kan begära ersättning. Information om försäkringen ska lämnas av den vårdgivare som är inblandad i vårdtillfället eller berörd patientnämnd.

En skada som har orsakats före 1 januari 2015 ska som regel anmälas inom tre år från det att man fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande, och i vart fall inom tio år från den tidpunkt då skadan inträffade. En skada som har orsakats från och med den 1 januari 2015 ska anmälas inom tio år.

Rätt till ersättning kan den ha som råkar ut för en skada vid behandling inom hälso- och sjukvård eller tandvård som kunnat undvikas. Skadan kan också ha orsakats av fel på sjuk- eller tandvårdsutrustning, felaktig diagnos eller felaktig ordination av läkemedel. Skadan kan också bero på olycksfall i samband med vården eller att patienten fått en infektion i samband med behandlingen. Ersättning utgår inte för att behandlingen inte gett önskat resultat eller att en komplikation som inte kunnat undvikas uppstått.

Landstingen har ett eget försäkringsbolag, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Om man som patient är missnöjd med ett beslut från patientskadeförsäkringen kan man begära ett yttrande från Patientskadenämnden. Läs mer om detta på patientförsäkringens webbplats. Länk finns i Relaterad information.

För kommunala verksamheter finns motsvarande försäkring men försäkringen kan vara tecknad med annat försäkringsbolag.

Läkemedelsförsäkring

Patienter kan även ha rätt till ersättning om de blivit skadade av ett läkemedel. De ska då vända sig till läkemedelsförsäkringen som handhas av Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. Ersättning kan utgå för sådana biverkningar hos ett läkemedel som inte är kända och finns publicerade i FASS eller andra publikationer. Enligt villkoren för läkemedelsförsäkringen ska krav på ersättning framställas till försäkringsgivaren inom tio år från det att den skadade upphörde att använda det läkemedel som orsakat skadan. Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats. Länk finns i Relaterad information.

Patientnämnd/förtroendenämnd

Det finns patientnämnder/förtroendenämnder i varje landsting/kommun. I regel finns lokalt utformat informationsmaterial om nämndernas verksamhet. Patientnämndsverksamhet har enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. till uppgift att bland annat:

  • Främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal.
  • Hjälpa patienter att få sådan information som de behöver för att kunna tillvarata sina intressen i hälso- och sjukvården.
  • Bidra till kvalitetsutvecklingen och en hög patientsäkerhet i vården.

Regionala tillsynsenheter

IVO har tillsynen över hälso- och sjukvården och bevakar att kvaliteten och säkerheten är hög liksom att den enskildes rätt tas tillvara. Patienten kan vända sig till IVO:s regionala tillsynsenheter med medicinska eller rättsliga klagomål på vården.

Till toppen av sidan