Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

1177. Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

En ny hälso- och sjukvårdslag. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – Handbok för vårdgivare, chefer och personal. Socialstyrelsen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Försäkringskassan. Om du rest utomlands och blivit akut sjuk.

HSLF-FS 2019:19. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet med mera. Meddelandeblad nr 1/2020. Stockholm: Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till vissa barn under 18 år, meddelandeblad nr 4/2010. Socialstyrelsen.

Information om patientlagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Inspektionen får vård och omsorg (IVO).

Integritetsskyddsmyndigheten.

Läkemedelsförsäkringen.

Läkemedelsverket.

Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag).

Nationell vägledning: Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan. Stockholm: Socialstyrelsen; 2017.

Planerad vård utomlands. Försäkringskassan.

Socialstyrelsen.

Tillgänglighet i vården, vårdgaranti. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Till toppen av sidan