Bemötande i vård och omsorg

Bemötande av personer med funktionsnedsättning

Innehåll

Visa innehåll som:
Bemötande av personer med funktionsnedsättning - Översikt

20% av de som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan röra sig om personer med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, funktionsnedsättning till följd av psykiska besvär eller läs- och skrivsvårigheter.

Nationella mål

Funktionshinderspolitiken handlar om att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning

Personalens bemötande

Det är särskilt viktigt att alla som i sitt arbete möter personer med funktionsnedsättningar har kunskap om hur bemötande och förhållningssätt kan påverka både positivt och negativt. På alla vårdenheter liksom vid vård och stöd i hemmet bör personalen ha grundläggande kunskaper om funktionsnedsättningar, vilka behov som funktionsnedsättningarna skapar och hur dessa kan tillgodoses på bästa sätt.

Omgivningens bemötande

Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (patientlagen 1§ 2014:821). Delaktighet är ett av de viktigaste målen för svensk funktionshinderspolitik.

LSS - lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

För en del personer med funktionsnedsättning är LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, en viktig del av vardagen. Denna lag gäller för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Självständighet

Vård- och omsorgspersonal ska genom sitt bemötande och sin kompetens inte bara stödja och vårda utan även möjliggöra en utveckling till så stor självständighet som möjligt. En förutsättning för detta är engagerad personal med ett professionellt förhållningssätt.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om bemötande av personer med funktionsnedsättning.

Till toppen av sidan