Bemötande av personer med funktionsnedsättning - Översikt

BEMÖTANDE AV PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

I dagligt tal förekommer begreppet funktionsvariation, vilket är ett mer allmängiltigt begrepp,som syftar till att alla människors inneboende förmågor. Variationen är det som avviker från normen gällande både psykisk, fysisk eller kognitiv funktion. Detta innebär inte per automatik att det är en funktionsnedsättning som åsyftas. 20% av de som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan röra sig om personer med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, funktionsnedsättning till följd av psykiska besvär eller läs- och skrivsvårigheter.

Definition: Funktionshinder utgör numera en egen termpost i Socialstyrelsens termbank och definieras som en "begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen". I kommentarfältet anges: "Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framför allt om bristande tillgänglighet i omgivningen". Begreppet funktionsvariation är idag vanligt förekommande. Detta är ett mer allmängiltigt begrepp som kan appliceras på alla människor och deras inneboende förmågor. Variationen är det som avviker från normen och det kan gälla både fysisk, psykisk eller kognitiv funktion. detta innebär inte per automatik att det innebär en funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

  • Fysisk: Nedsättning i någon eller några av kroppens funktioner. Det kan till exempel handla om avsaknad eller nedsatt förmåga att styra/kontrollera en kroppsdel. Det kan till exempel handla om personer med cerebral pares eller ryggmärgsskador.
  • Psykisk: Svårigheten görs synlig i det sociala samspelet, till denna grupp hör neuropsykiatriska funktionsnedsättnignar som ADHD och autism.
  • Intellektuell: Nedsättning i att ta emot, bearbeta och förmedla information. Det innebär att individen vanligen behöver anpassning i hur information förmedlas, samt längre tid för att bearbeta än för personer inom normalvariationen.
  • Andra begrepp som används är: Personer med kognitiv funktionsnedsättning eller personer med utvecklingsstörning.

En  funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur. Denna definition av funktionsnedsättning tydliggör hur en individs funktionsnedsättning görs synlig först i kontakt med omgivningen. Själva funktionshindret finns i miljön i form av bristande tillgänglighet eller andra barriärer som kan begränsa möjligheten till delaktighet. Nedsättningen kopplas till individen medan hindret finns i miljön. Genom att använda definitionerna på detta sätt blir det lättare att beskriva relationen mellan individ och omgivning och synliggöra eventuella hinder i denna.

Handikapp definieras inte, utan avråds som synonym till funktionsnedsättning respektive funktionshinder.

Varje kommun är skyldig att redovisa uppgifter om statistik om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Dessa uppgifter har Socialstyrelsen fått i uppdrag att samla in varje år.

Allas lika värde

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

Konventionens hörnstenar är ickediskriminering, lika möjligheter, tillgänglighet, jämställdhet och respekt för barnens utvecklingsförmågor och identitet. Syftet med konventionen är att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att ta del av sina mänskliga rättigheter. Sverige har ratificerat konventionen och anslutit sig till det frivilliga protokollet, vilket innebär att man kan klaga till en övervakningskommitté. Konventionen synliggör vilka rättigheter som finns, bland annat rätten till hälsa, arbete, fritid, rättsväsendet, utbildning och privatliv. Tillgänglighet till information och den fysiska miljön är en förutsättning för individens möjlighet till delaktighet inom vård och omsorg.

Detta förhållningssätt återfinns även i patientlagen (2014:821). Den har till syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Målet med hälso- och sjukvården är en god vård och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. (Patientlagen 6 §)

Ett bra bemötande bygger på ett humanistiskt synsätt, respekt och allas lika värde vilket innebär att personer med funktionsnedsättning har samma rättigheter och skyldigheter som övriga i samhället.

Allvarligt felaktigt förfarande eller försummelse inom vården av personer med funktionsnedsättningar kan betraktas som avvikelser enligt Lex Sarah och ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Enligt socialtjänstlagen har all personal som upptäcker eller blir vittne till allvarliga missförhållanden och övergrepp anmälningsskyldighet. Om det sker ett allvarligt fel inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen ska det inträffade anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Efter den 1 juli 2011 har Lex Sarah fått ett större tillämpningsområde och ska tillämpas inom hela socialtjänsten samt i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

Till toppen av sidan