Personalens kunskap viktig

Det är särskilt viktigt att alla som i sitt arbete möter personer med funktionsnedsättningar har kunskap om hur bemötande och förhållningssätt kan påverka både positivt och negativt.

På alla vårdenheter liksom vid vård och stöd i hemmet bör personalen ha grundläggande kunskaper om funktionsnedsättningar, vilka behov som funktionsnedsättningarna skapar och hur dessa kan tillgodoses på bästa sätt. Behoven kan kräva både hjälpmedel, personella resurser och anpassning i vardagssituationen. Mycket information finns att hämta hos de olika handikappförbunden.

Pedagogisk kunskap

Pedagogisk kompetens är viktig i alla möten, framför allt när information ska ges. Det kan gälla att lära en patient med synnedsättning att sköta en stomi likaväl som att instruera någon om hur ett hjälpmedel ska användas.

Information

Vårdgivaren har enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldighet att organisera verksamheten på ett sådant sätt att fullgod information till patienten kan tillförsäkras. Patientsäkerhetslagen reglerar vårdgivarens ansvar för att ge information.

Att ge och få information är en komplex uppgift, där resultaten påverkas av sändares och mottagares förmåga att ge och ta information, samt den omgivande miljön. Patientsäkerheten riskeras om informationsöverföringen inte fungerar tillfredsställande. Det handlar då inte bara om information mellan patient och vårdgivare utan också om information mellan olika vårdgivare. Patientlagen föreskriver att patienten skall få information anpassad efter följande kriterier:

  • Ålder och mognad.
  • Språklig bakgrund.
  • Individuella förutsättningar.

Den som ger informationen ska så långt som det är möjligt försäkra sig om att mottagaren förstått både innehåll och betydelse av den lämnade informationen. Mottagarens individuella förutsättningar kan handla om könsidentitet, religion, kognitiva färdigheter, livssituation eller andra omständigheter, vilket påverkar hur informationen bör ges. Det bör anges i dokumentationen hur informationen lämnats och vilket kommunikationsstöd som använts i mötet med patienten.

Dokumentation

Dokumentation av vad personen med funktionsnedsättning själv klarar av och vilken hjälp och stöd som behövs är en förutsättning i mötet med den som ger vård och/eller stöd och den som har någon form av funktionsnedsättning. Personen med funktionsnedsättning bör vara delaktig i den processen.

Till toppen av sidan