Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Inera. Statistik för 1177 på telefon: Översikt antal samtal [Internet]. Stockholm: Inera; [citerad 2023-04-20].
  2. McCance T, McCormack B. Ramverket för personcentrerade arbetssätt. I: McCormack B, McCance T, redaktörer. Personcentrerade arbetssätt inom vård: teori och praktik. 1:1. Lund: Studentlitteratur; 2021. s. 75-105.
  3. Kaminsky E, Röing M, Björkman A, Holmström IK. Telephone nursing in Sweden: A narrative literature review. Nursing & Health Sciences. 2017;19(3):278-286.
  4. Rysst Gustafsson S. Råd om egenvård. I: Spante M, Almgren Eriksson E, redaktörer. Professionella möten på distans – bedömning och råd om vård. 1. Stockholm: Liber AB; 2022. s. 212-223.  
  5. Gustafsson S, Sävenstedt S, Martinsson J, Wälivaara B-M. Need for reassurance in self-care of minor illnesses. Journal of Clinical Nursing. 2018;27(5-6):1183-1191.
  6. Rysst Gustafsson S, Eriksson I. Quality indicators in telephone nursing - An integrative review. Nursing Open. 2021;8(3):1301-1313.
  7. Björkman A, Engström M, Winblad U, Holmström IK. Malpractice claimed calls within the Swedish Healthcare Direct: a descriptive - comparative case study. BMC Nursing. 2021;20(1):21.
  8. Inera. Nationell patientöversikt – NPÖ [Internet]. Stockholm: Inera; [citerad 2023-04-20].
  9. SFS 2008:355. Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartementet
  10. Runius L. Samtalsprocessen – en metod i utveckling. I: Spante M, Almgren Eriksson E, redaktörer. Professionella möten på distans – bedömning och råd om vård. 1. Stockholm: Liber AB; 2022. s. 22-37.
  11. Olai L. Distansrådgivning inom kommunal vård och omsorg – utmaningar och möjligheter. I: Spante M, Almgren Eriksson E, redaktörer. Professionella möten på distans – bedömning och råd om vård. 1. Stockholm: Liber AB; 2022. s.263-282.
  12. Jönsson L. Juridik vid rättssäker rådgivning vid distanskontakt. I: Spante M, Almgren Eriksson E, redaktörer. Professionella möten på distans – bedömning och råd om vård.1.Stockholm: Liber AB; 2022. s. 413-448.
  13. Skatteverket. Skyddade personuppgifter [Internet]. Skatteverket; [citerad 23-04-21].
  14. SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet
  15. SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag. Stockholm: Justitiedepartementet L6
  16. Inera. Rådgivningsstödet webb [Internet]. Stockholm: Inera; [uppdaterad 2020-08-20; citerad 2023-04-21].
  17. Region Örebro län. ViSam Samverkansmodell för planering och informationsöverföring [Internet]. Örebro: Region Örebro län; [citerad 2023-04-21].
  18. SOS Alarm. Nytt beslutstöd underlättar medicinska bedömningar [Internet]. SOS Alarm; [citerad 2023-04-21]..
  19. Schmidt E, Almgren Eriksson E. Digital arbetsmiljö vid rådgivning på distans. I: Spante M, Almgren Eriksson E, redaktörer. Professionella möten på distans – bedömning och råd om vård. 1. Stockholm: Liber AB; 2022. s. 449-473.
  20. Öst-Backa M, Spante M. Leda och utveckla distansrådgivning. I: Spante M, Almgren Eriksson E, redaktörer. Professionella möten på distans – bedömning och råd om vård. 1. Stockholm: Liber AB; 2022. s. 474-497.
  21. SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
  22. SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet
  23. Unicef. Barnkonventionen [Internet]. Stockholm: Unicef Sverige; [citerad 2023-04-24]. Hämtad från: Läs hela Barnkonventionen - UNICEF Sverige
  24. Forsell M, Kaminsky E. Tolk vid telefonrådgivning. I: Spante M, Almgren Eriksson E, redaktörer. Professionella möten på distans – bedömning och råd om vård. 1. Stockholm: Liber AB; 2022. s. 116-129.
  25. Region Uppsala. Invånartjänst 1177 direkt [internet]. Uppsala: Region Uppsala; [citerad 2023-04-24].
  26. Höglander J, Holmström IK, Lövenmark A, Van Dulmen S, Eide H, Sundler AJ. Registered nurse-patient communication research: An integrative review for future directions in nursing research. Journal of Advanced Nursing. 2023;79(2):539-562.
  27. Mattisson M, Börjeson S, Årestedt K, Lindberg M. Role of interaction for caller satisfaction in telenursing-A cross-sectional survey study. Journal of Clinical Nursing. 2022;00:1-10.
  28. Smits M, Keizer E, Ram P, Giesen P. Development and testing of the KERNset: an instrument to assess the quality of telephone triage in out-of-hours primary care services. BMC Health Services Research. 2017;17(1):798.
  29. Holmström IK, Kaminsky E, Lindberg Y, Spangler D, Winblad U. The perspectives of Swedish registered nurses about managing difficult calls to emergency medical dispatch centres: a qualitative descriptive study. BMC Nursing. 2021;20(1):150.
  30. Öhlén J, Friberg F. Personcentrering – samtal och kommunikation. I: Fossum B redaktör. Kommunikation Samtal och bemötande i vården. 3. Lund: Studentlitteratur; 2019. s. 157-184.
  31. Eide H, Eide T. Omvårdnadsorienterad kommunikation. 3. Lund: Studentlitteratur; 2019.
  32. Socialstyrelsen. MI (Motiverande samtal) [internet]. Socialstyrelsen; 2018 [uppdaterad 2019-01-26; hämtad 2023-04-24].
  33. Ringsberg K C, Olander E, Tillgren P, redaktörer. Health literacy - Teori och praktik i hälsofrämjande arbete. 2. Lund: Studentlitteratur; 2020.
  34. Sandelius S, Wahlberg AC. Telenurses' experiences of monitoring calls to parents of children with gastroenteritis. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2020;34(3):658-665.
  35. Almgren Eriksson E. Arbetssätt vid telefonrådgivning – att utveckla samtalskonst. I: Spante M, Almgren Eriksson E, redaktörer. Professionella möten på distans – bedömning och råd om vård. 1. Stockholm: Liber AB; 2022. s. 38-59.
  36. Berntsson K, Eliasson M, Beckman L. Patient safety when receiving telephone advice in primary care - a Swedish qualitative interview study. BMC Nursing. 2022;21(1):24.
  37. Almgren Eriksson E. Risker, svårigheter och fallgropar vid telefonrådgivning. I: Spante M, Almgren Eriksson E, redaktörer. Professionella möten på distans – bedömning och råd om vård. 1. Stockholm: Liber AB; 2022. s. 60-84.
  38. Höglund A.T. Etiska utmaningar vid telefonrådgivning. I: Spante M, Almgren Eriksson E, redaktörer. Professionella möten på distans – bedömning och råd om vård. 1. Stockholm: Liber AB; 2022. s.130-146.
    
  39. Skogevall S, Kaminsky E, Håkansson J, Holmström IK. One for all or all for one? An integrative review of research on frequent callers. PEC Innovation. 2022;1:1-8.
  40. Almgren Eriksson E. Svåra samtal i telefonrådgivning. I: Spante M, Almgren Eriksson E, redaktörer. Professionella möten på distans – bedömning och råd om vård. 1. Stockholm: Liber AB; 2022. s. 85-115.
  41. Spante, M. Läraktiviteter och kunskapsprogression. I: Spante M, Almgren Eriksson E, redaktörer. Professionella möten på distans – bedömning och råd om vård. 1. Stockholm: Liber AB; 2022. s. 85-115.
  Till toppen av sidan