Nasofarynxodling

Tillvägagångssätt

Nasofarynxodling tas med mjuk, tunn, böjlig pinne med liten topp. Val av transportmedium ska ske enligt det analyserande laboratoriets provtagningsanvisningar.

Både barn och vuxna kan uppleva obehag och ibland även viss smärta vid provtagningen. Därför är det viktigt att informera patienten om hur det kan kännas och att det går att avbryta om besvären blir alltför obehagliga.

Vid undersökning för bärarskap av pneumokocker har sensitiviteten av att ta en nasofarynxodling vid samma tillfälle jämfört med två tillfällen visat sig vara 95%. Upprepad provtagning rekommenderas därför inte på grund av det obehag provtagningen ger.

Anatomisk bild som visar var prov för nasofarynxodling tas.

Provtagning

Kontrollera om det analyserande laboratoriet har särskilda provtagningsanvisningar för beställda analyser.

Vuxna

Gör så här:

 1. Desinfektera händerna direkt före handskarna tas på.
 2. Ta på handskar.
 3. Be patienten luta huvudet något bakåt.
 4. För att undvika kontamination ges ingen lokalbedövning med sprej före ingreppet.
 5. Fråga patienten om någon av näsöppningarna är vidare och använd i så fall den.
 6. Tryck patientens nästipp uppåt för att se bättre. Nässpekulum och pannlampa kan med fördel användas då risken för kontamination minskar och insynen ökar.
 7. För in odlingspinnen i näsan utan att vidröra huden i näsöppningen. För in odlingspinnen i den nedre näsgången under insyn hela vägen bak till nasofarynx.
 8. När odlingspinnen är på plats, rotera 180° och låt den vara kvar 5 sekunder. 
 9. Dra sedan odlingspinnen rätt ut med en jämn rörelse utan att vidröra huden i näsöppningarna.
 10. För ner odlingspinnen i röret med transportmediet, (för virusdiagnostik se särskilt avsnitt).
 11. Ta av handskarna.
 12. Desinfektera händerna direkt efter att handskarna tagits av.

Barn

Gör så här:

 1. Fråga barnet/vårdnadshavaren om någon av näsöppningarna är vidare och använd i så fall den.
 2. Desinfektera händerna direkt före handskarna tas på.
 3. Ta på handskar.
 4. Håll barnets huvud stadigt lite böjt bakåt.
 5. För att undvika kontamination ges ingen lokalbedövning med sprej före ingreppet
 6. För in odlingspinnen parallellt med näsgolvet och utan att vidröra huden vid näsöppningen.
 7. För in pinnen utan motstånd tills nasofarynx lokaliserat. På barn finns nasofarynx mellan halva till 2/3 av avståndet mellan näsöppning och örsnibben.
 8. När odlingspinnen är på plats, rotera 180° och låt den vara kvar 5 sekunder.
 9. Dra sedan odlingspinnen rätt ut med en jämn rörelse utan att vidröra huden i näsöppningarna.
 10. För ner odlingspinnen i röret med transportmediet, (för virusdiagnostik se särskilt avsnitt).
 11. Ta av handskarna.
 12. Desinfektera händerna direkt efter att handskarna tagits av.

Efter provtagningen

När provet är taget ska nasofarynxodlingen skyndsamt transporteras till bakteriologiskt laboratorium för odling och resistensbestämning. I väntan på transport förvaras odlingen i kyl i högst + 8 °C, (för virusdiagnostik se särskilt avsnitt).

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan