Temperaturmätning

Normal kroppstemperatur

Dygnsvariation

Hos alla människor varierar kroppstemperaturen över dygnet. Morgontemperaturen är cirka 0,2 o C - 1,0 oC lägre än temperaturen på eftermiddagen och kvällen (klockan 17–19). Under natten sjunker temperaturen för att vara som lägst vid 3–4-tiden. Dygnsvariationen bibehålls även vid feber.

Kärntemperatur

Med kärntemperatur (central temperatur) avses temperaturen i kroppens inre, det vill säga i brösthålan, bukhålan och huvudet. Den är relativt konstant även om temperaturen i omgivningen ändras. Vid kraftig fysisk aktivitet, chock eller under extrema förhållanden i omgivningen kan temperaturen skilja sig åt mellan organen. Kärntemperaturen varierar från person till person inom individuellt bestämda gränser beroende på ålder, hormonella faktorer och fysisk aktivitet.

Ålder

Sköra, multisjuka äldre personer kan vara känsliga för svängningar i omgivningens temperatur på grund av att kroppens anpassning till värme och kyla kan vara försämrad.  De kan också ha lägre kroppstemperatur relaterat till minskad rörlighet och förändrad ämnesomsättning.

Hormonella faktorer

Vid ägglossning och fram till menstruationen höjs temperaturen med cirka 0,2 oC - 0,5 oC. Under hela graviditeten är kroppstemperaturen förhöjd. Efter klimakteriet sjunker kroppstemperaturen hos kvinnor med några tiondelar. Om produktionen av sköldkörtelhormonet tyroxin ökar, till exempel vid giftstruma, höjs kroppstemperaturen långsamt under flera veckor.

Fysisk aktivitet

Vid hård fysisk påfrestning, framför allt i en varm omgivning, kan kroppstemperaturen öka tillfälligt upp mot 38 oC - 40 oC.

Perifer temperatur

Med perifer temperatur avses temperaturen i ytliga kroppsdelar, det vill säga i huden, subkutan vävnad och fett. Den perifera temperaturen påverkas av omgivningens temperatur och varierar kraftigt mellan olika mätställen beroende på om hudens kärl är utvidgade eller sammandragna. Perifer temperatur ska därför inte användas för att mäta kärntemperaturen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan