Temperaturmätning

Temperaturmätning - Översikt

Kroppstemperaturen ger viktig information om en persons tillstånd då den i många fall är ett diagnostiskt hjälpmedel, anger omvårdnadsbehov och effekterna av medicinsk behandling. Den enskilda temperaturmätningen avspeglar kroppstemperaturen vid mättillfället. Upprepade mätningar visar mönstret, variationen och trenden över tiden.

Hur mätningen genomförs, det vill säga mätställe, utförande och teknik har betydelse för resultatet. Instrumentets precision och noggrannhet påverkar också mätvärdet.

Patientens komfort och förberedelse måste beaktas. Informera därför alltid om vad du ska göra och varför.

Dokumentation

Dokumentera klockslag, mätvärde och mätmetod i patientjournalen.

Krav på termometrar

Termometern ska vara säker, bekväm och lätt att rengöra och desinfektera. Det är viktigt att precisionen är hög, det vill säga att termometern avläser små förändringar korrekt. Dessutom är det viktigt att repeterbarheten är hög, det vill säga att upprepad mätning ger samma värde. Resultatet ska bli detsamma oavsett vem som utför mätningen. Metoden ska således vara så enkel att det är svårt att göra fel.

Termometern ska rengöras och desinfekteras mellan varje mätning och mellan patienter enligt tillverkarens rekommendationer. Utrustningen ska tåla de medel som är upphandlade i verksamheten.

Termometrar innehåller mycket teknik, speciellt de som mäter infraröd värmestrålning, till exempel örontermometrar. Dessa ska regelbundet kontrolleras  av medicintekniker, enligt lokala rutiner, för att kravet på noggrannhet, precision och säkerhet ska uppfyllas. Förbrukade termometrar och batterier ska kasseras.

Övrigt att observera

Ta hänsyn till och dokumentera om patienten fått smärtstillande läkemedel med temperatursänkande effekt vid feber, till exempel paracetamol, acetylsalicylsyra eller olika NSAID-preparat. Under narkos blockeras den neuromuskulära aktiviteten samtidigt som hudens kärl dilateras, vilket sänker kroppstemperaturen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan