Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Smärtskattning av akut och postoperativ smärta

Instrument för bedömning av smärta

Bedömningsinstrument är vid tillfällig eller stadigvarande kognitiv nedsättning till hjälp när patienter inte verbalt kan uttrycka smärta. Det gäller också små barn utan ett språk. Instrumenten genererar en poängsumma som ger en indikation om hur sannolikt det är att individen känner smärta. 

Observera att det finns sjukdomar som ger en utslätad mimik, exempelvis Parkinsons sjukdom och svår demenssjukdom.

Vid bedömning att patienten sannolikt har smärta, bör smärtlindring ges för att utesluta smärta. Bedömningen följs upp utifrån förväntad insättande effekt av vidtagen åtgärd för att observera eventuell skillnad. Vid oförändrat beteende eller uttryck såsom mimik; övervägs kompletterande åtgärd eller ställningstagande till om beteendet är tecken på annat obehag än smärta [18,19]. Att ta hjälp av närstående och vårdpersonal som känner patienten väl underlättar bedömningen [19].

Rutiner för smärtbedömning kan behöva utformas olika beroende på den verksamhet de ska anpassas till. Varje sjukhus/kommunal verksamhet bör fastställa vilka bedömningsinstrument som ska användas i första hand. 

Bedömningsinstrument för vuxna

Flera instrument är framtagna för bedömning av smärta hos vuxna, bland annat Abbey Pain Scale och Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT).

Abbey Pain Scale

Instrumentet innehåller bedömning av ansikts- och ljuduttryck, förändrat kroppsspråk och beteende samt fysiologiska och kroppsliga förändringar. De tre första punkterna har högst tillförlitlighet för att upptäcka smärta hos patienter i den akuta sjukvården medan de övriga kräver kännedom om personens vanliga beteende [20].

Länk till Abbey Pain Scale med ytterligare information finns på sidan Relaterad information.

Critical-Care Pain Observation Tool - CPOT

Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) är ett validerat instrument för intensivvårdskrävande patienter. Instrumentet består av fyra områden som innefattar ansiktsuttryck, kroppsrörelser, muskeltonus samt för intuberade patienter följsamhet till ventilator och för icke intuberade patienter hens ljuduttryck. För varje område finns tre svarsalternativ (0-2) som ger en poängsumma mellan 0 och 8 [21].

Länk till CPOT med ytterligare information finns på sidan Relaterad information.

Bedömningsinstrument för barn

Flera instrument är framtagna för bedömning av smärta hos barn, bland annat Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) och ALPS-Neo.

Face, Legs, Activity, Cry, Consolability - FLACC

FLACC har validerats främst hos barn och ungdomar [22] . Observera att ett tyst och stilla barn kan uppleva smärta. Förändringar i barnets beteende eller fysiologiska parametrar kan även vara en reaktion på oro eller allmän olust.

Med FLACC observeras fem olika områden som ansikte, ben, aktivitet, gråt och tröstbarhet. Observation görs i några minuter och därefter en bedömning av vilken beskrivning som bäst överensstämmer med barnet (0-1-2). Bedömningen görs i samråd med förälder. Den sammanräknade totala poängsumman kan variera mellan 0 och 10 [22].

Länk till FLACC med ytterligare information finns på sidan Relaterad information.

ALPS-Neo

ALPS-Neo är ett instrument som används för bedömning av smärta hos prematura eller sjuka nyfödda barn [23]. Instrumentet består av fem områden som omfattar ansiktsuttryck, andningsmönster, extremitetstonus, hand- och fotmotorik samt aktivitetsnivå. Inom varje område finns tre svarsalternativ (0-2), där poängsumman kan variera mellan 0 och 10 [23].

Länk till ALPS Neo med ytterligare information finns på sidan Relaterad information.

Till toppen av sidan