Att skatta och utvärdera akut och postoperativ smärta är en omvårdnadsmetod som ska dokumenteras.  Dokumentation av smärta är en del av den kommunikation mellan vårdare och patient, samt mellan olika vårdare, som är nödvändig för att tillgodose patientens behov av smärtlindring. Korrekt och utförlig dokumentation gör det möjligt att följa smärta över tid. Dokumentationen kompletteras med påverkan på förväntad funktionsnivå om smärtan dokumenteras numeriskt.

Vid dokumentation av smärta bör

  • dokumentationen ske på egen, väl synlig plats i patientjournalen
  • smärtintensiteten dokumenteras överskådligt, till exempel i tabellform eller som graf i journalsystemet. Vald skala anges
  • dokumentationen ske på separat smärtskattningsprotokoll om funktionen inte finns i journalsystemet
  • smärtintensitet dokumenteras både i vila och vid aktivitet
  • genombrottssmärta dokumenteras både före och efter given åtgärd.

Tidigare smärta

I omvårdnadsjournalen anges även om patienten har smärta sedan tidigare och hur den har påverkat patienten. Smärtan bör beskrivas utifrån lokalisation, karaktär och varaktighet i löpande text.

Patienter med långvarig smärta och som lever med en hög smärtnivå kan ha svårt att skatta den akuta smärtan med endimensionella instrument. Då kan en mer omfattande utvärdering av smärta behövas utifrån exempelvis en psykisk, emotionell, social och existentiell dimension. Patientens smärtintensitet bör då sättas i relation till hur den långvariga och den nytillkomna smärtan påverkar patientens dagliga funktioner, vilket också ska dokumenteras.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan