Smärtskattning av akut och postoperativ smärta

Smärtskattning av akut och postoperativ smärta - Översikt

Skattning av patientens smärtintensitet är en förutsättning för att kunna ge adekvat smärtlindring och för att kunna kvalitetssäkra de smärtbehandlingsmetoder som används.

Skattning av smärtintensitet är  endast en del av en komplett smärtanalys vilken ger svar på frågorna:

 • Intensitet - hur ont gör det?
 • Lokalisation - var gör det ont?
 • Varaktighet - när gör det ont?
 • Karaktär - på vilket sätt gör det ont?

Rutiner

Rutiner för smärtskattning kan behöva utformas olika beroende på den verksamhet de ska anpassas till. Den lokala vårdenheten bör ha bestämt sig för ett smärtskattningsinstrument att använda i första hand som rutin. Dock finns variationer för vilken skattningsskala som är lättast för patienten att använda för skatta sin smärtintensitet med. Det är då viktigt att dokumentera vilken skala som används. 

 • Patienten bör i möjligaste mån skatta sin smärta själv, så kallad självskattning.
 • Smärtskattningen ska ske med hjälp av validerade instrument.
 • Postoperativ smärtskattning ska utföras regelbundet. De första timmarna efter operationen bör man göra täta smärtskattningar men när smärtan enligt patienten är under kontroll kan skattningarna glesas ut och förslagsvis utföras var fjärde timme eller en gång per arbetspass.
 • Smärta ska skattas både i vila och vid rörelse. Smärtintensitet och den funktionsnedsättning som eventuellt orsakas av smärtan underskattas lätt om smärtskattning bara utförs i vila.
 • Genombrottssmärta ska utvärderas både före och efter vid behovsmedicinering.

Vid skattning av postoperativ smärta är det viktigt att inte ta för givet att patientens smärta beror på operationen. Smärtorna kan orsakas av något helt annat som exempelvis spänningshuvudvärk eller hjärtinfarkt. 

Värdera därför även frågor som:

 • Är smärtan adekvat i relation till ingreppet? Om svaret blir nej bör en orsak till smärtan sökas.
 • Fungerar smärtbehandlingsmetoden?
 • Kan smärtan bero på att någon kirurgisk komplikation tillstött, till exempel blödning, trombos, infektion eller anastomosläckage?
 • Även tidigare smärtor från till exempel ryggen, nacken eller liknande kan göra sig påminda postoperativt och det är viktigt att veta vilken smärta patienten skattar.

Mål

Svensk förening för anestesi och intensivvård, SFAI, har definierat målet vid behandling av postoperativ smärta till att smärtintensiteten inte bör överstiga 4 på en 11-gradig skala [1]. Det är viktigt att betrakta ett smärtmål av detta slag som vägledning och vara medveten om att det inte överensstämmer med alla patienters upplevelser och behov. Mål med behandlingen är att smärta inte ska hindra vila, djupandning, förflyttning eller sömn.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan