Varje infusionspump är en dator och innehåller programvara för att utföra komplicerade beräkningar och styrning av infusionsterapin. I vissa modeller används processorns inbyggda förmåga till olika beräkningar. Genom att till exempel ange läkemedlets koncentration, patientens vikt och önskad dos räknar processorn ut vilken infusionshastighet som blir den korrekta. Viss infusionsutrustning beräknar ut en hastighet utifrån patientens vitala parametrar, där ett samspel mellan flera pumpar med olika läkemedelsvätskor infunderas till patient för att uppnå önskad medicinsk effekt.

Exempel

  • Fördefinierade läkemedelsprotokoll.
  • TIVA = Total intravenös anestesi. Användning av läkemedelsprotokoll utifrån läkemedlets koncentration och patientens vikt.
  • TCI = (Target Controlled Infusion), målstyrd infusion, används för intravenösa anestesimedel. Med hjälp av en matematisk beräkningsmodell kan läkemedelskoncentrationen i målorganet (plasma eller hjärna) bestämmas. Detta görs genom att patientens kön, vikt, längd och ålder samt önskad målkoncentration matas in i pumpen. Utifrån dessa uppgifter och med hjälp av olika farmakologiska modeller beräknar pumpen rätt mängd läkemedel till patienten.

Fördefinierade läkemedelsprotokoll

Avancerad infusionsutrustning har möjlighet till fördefinierade läkemedelsprotokoll som via ett informationssystem förprogrammeras i pumpen. Det är i princip en lista över de läkemedel som förekommer på avdelningen eller vårdenheten. De parametrarna som kan konfigureras är bland annat dosflöde (mängden läkemedel/kg kroppsvikt och tid) läkemedelsnamn, förinställda bolusfunktioner och förinställda larmgränser. I läkemedelsprotokollen ställs läkemedelsspecifika inställningar in med flödesbegränsningar samt min- och maxvolymer. Inställningarna ska bygga på uppgifter i FASS och vara anpassade efter de läkemedelsordinationer som är aktuella för respektive avdelnings patientkategorier och behov. Varje läkemedelsprotokoll ska beslutas av medicinskt ansvarig. Den medicintekniska verksamheten är oftast behjälplig med att programmera infusionspumparna med godkänt läkemedelsprotokoll. 

När en ny infusion påbörjas väljer man det aktuella läkemedlet ur listan. Inställningar kan då bara göras inom de fördefinierade tillåtna gränsvärdena för det läkemedlet. Vid akut situation kan det vara möjligt, beroende på möjliga inställningar, att aktivt gå utanför de tillåtna gränsvärdena. Namnet på läkemedlet visas i pumpens teckenfönster så att man kan kontrollera att det överensstämmer med det som finns i infusionspåsen eller i sprutan, detta för att minska att administrering sker utanför terapeutiska nivåer och minska risken för feldoseringar.

Flerkanaliga pumpar och dockningssystem

I vissa vårdsituationer, exempelvis vid dialysvård på en intensivvårdsavdelning, kan antalet samtidiga infusioner på en patient bli så stort att utrymmet runt patienten inte räcker till. I en sådan situation kan pumpar med flera kanaler användas. Man har ofta flera infusioner som går in i samma infart, så kallad parallellinfusion. I dessa situationer blir ofta motståndstrycket i pumparna högre.

Genom att ansluta flera enkanaliga volym- eller sprutpumpar till gemensamma stativ eller hållare, så kallade pumprack, kan man konfigurera ett flerkanaligt infusionssystem som passar den aktuella patienten. Detta infusionssystem kan bestå av olika typer av pumpar, exempelvis både volym-, sprut- och TIVA-pumpar.

Vissa infusionspumpar där man har konfigurerat en mer avancerad läkemedelskonfiguration, har pumpen möjlighet att varna användaren när pumpens inställningar ställs in utanför de specificerade mjuka/hårda gränserna. Eller om det kan finnas risk för en negativ läkemedelsinteraktion.

Informationssystem för infusion

Den senaste utvecklingen inom infusionsterapin har lett till att infusionspumpar kopplas via nätverket till informationssystem och patientdatajournal som automatisk loggar patientdata och parametrar kring infusionsterapin. Samtliga infusioner kan övervakas från ett ställe så att det är lättare att få en helhetsbild av de pågående infusionerna, till exempel på IVA.. Exempel kan läkemedelsinställningar, mjukvaruuppdateringar skickas ut till de anslutna utrustningarna. Infusionsutrustning kan även samla in data till mjukvaruapplikationer som kan analysera anslutna utrusningar. För att förbättra till exempel läkemedelsinställningar eller ta fram statistik över larm eller tekniska fel.

Rengöring och desinfektion

 

Följ tillverkarens bruksanvisning för hur utrustningen ska rengöras och desinfekteras.

Till toppen av sidan