Medicintekniska produkter för transfusion, infusion och injektion - Översikt

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER FÖR TRANSFUSION, INFUSION OCH INJEKTION

Användningsområden

Med hjälp av medicintekniska produkter kan läkemedel, infusionslösningar och sondnäring tillföras patienter antingen peroralt, intravenöst, intratekalt, epiduralt, intramuskulärt eller subkutant. Dessa produkter används idag inom alla verksamhetsområden. Flest utrustningar finns inom avancerad vård men dessa används numera även på vårdavdelningar och i hemsjukvård. Den medicintekniska produkten brukar vanligen kallas för infusionsutrustning och inkluderar a sprut- och volympumpar samt droppräknare, med tillbehör.

Exempel på infusionsutrustning är

 • nutritionspumpar
 • infusionsregulatorer
 • volympumpar
 • sprutpumpar
 • insulinpumpar
 • smärtpumpar.

Godkänd utrustning

Infusionsutrustning som används inom hälso- och sjukvård ska uppfylla gällande lagar och standarder. Detta innebär bland annat att produkterna ska vara CE-märkta enligt det medicintekniska förordningen (MDD/93/42). MDD/93/42 gäller parallellt med MDR under tre år. Från våren 2020 kommer medicintekniska direktivet MDR att gälla.

Vid användning ska tillverkarens rekommendationer och instruktioner följas. Den enligt bruksanvisningen avsedda användningen är den enda tillåtna. De engångsprodukter som används tillsammans med infusionsutrustningen ska vara avsedda för denna utrustning och tillämpning. Läs mer i Vårdhandbokens texter om Medicintekniska produkter.

Olika krav beroende på användningsområde

Infusionsutrustningens uppgift är att på ett kontrollerat sätt tillföra en infusionslösning, ett läkemedel eller sondnäring till en patient. Kraven på noggrannhet och funktioner skiftar beroende på bland annat användningsområde, läkemedel och patientkategori. Speciella krav kan finnas på engångsprodukter som används tillsammans med olika läkemedel. Detta gäller bland annat ljuskänsliga läkemedel.

Kraven på säkerhet och användbarhet måste beaktas vid varje ny vårdsituation.

Frågor du ska ställa dig själv innan du använder infusionsutrustning:

 • Har jag kunskap och kompetens att använda utrustningen?
 • Använder jag rätt tillbehör? (sprutor, slangar med mera).
 • Använder jag rätt infusionsvätska/har jag rätt läkemedelsprotokoll?
 • Ges infusionen på rätt sätt/ställe till patienten?
 • Är utrustningen kontrollerad och servad?

Andra saker att tänka på vid användning:

 • Utrustningen ska vara lämplig för den aktuella användningen och miljön samt att rätt engångsprodukter används. Inställningarna ska vara kontrollerade och godkända.
 • Se till att utrustningen är rätt monterad och inte lämnats utan uppsikt under lång tid.
 • En svensk bruksanvisning ska finnas tillgänglig.
 • Tänk också på att mobiltelefoner och andra radiosändare kan störa infusionspumpar och annan medicinteknisk utrustning.
 • Kom ihåg att en apparat aldrig kan ersätta en människa utan alltid och endast ska ses som ett hjälpmedel.
 • Har utrustningen ramlat i golvet ska teknisk avdelning kontaktas för eventuell kontroll.
 • Vid avvikelse, ett tillbud eller en olycka ska inblandad medicinteknisk utrustning tas ur bruk med tillhörande tillbehör så som, sprutor, infusionsaggregat, infusionslösning med mera.

Risker med infusionsutrustning

Infusionspumpar kan verka enkla och man kan lätt få intrycket att de är enkla att använda. Infusionsutrustningen har ofta många funktioner varav ett flertal styrs med hjälp av dataprogram som ofta behöver uppdateras. I kombination med att potenta läkemedel ofta används kan eventuell feldosering ge allvarliga konsekvenser.

I statistik från Läkemedelsverket över olyckor, avvikelser och tillbud med medicintekniska produkter förekommer det ofta tillbud med infusionsutrustning. Vanligast är hård- och mjukvarufel men även bristande konstruktion och/eller underhåll. Vanligt förekommande är felaktigt handhavande av utrustningen samt felaktigt engångsmaterial. Det kan förebyggas genom utbildning, kvalitetssäkrade rutiner och krav på utrustningens användbarhet. Det är viktigt med ett varsamt handhavande av utrustningen, att uppmärksamma alla larmsignaler och att kontakta medicinteknisk service vid tveksamhet om utrustningen fungerar korrekt. Utförd service på utrustning förebygger olyckor, avvikelser och tillbud.

Du som hanterar den medicintekniska utrustningen ska ha kunskap om dess funktion, hur den ska hanteras, risker vid användning och vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa eventuella negativa händelser. (SOSFS 2008:1).

Rapportera negativa händelser i lokala avvikelsesystemen. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) har vårdgivaren en skyldighet att rapportera negativa händelser och tillbud med en medicinteknisk produkt inblandad, till tillverkaren och läkemedelsverket.

Till toppen av sidan