Infektionskänsliga patienter

Infektionskänsliga patienter - Översikt

Patienter som är infektionskänsliga, kan samtidigt vara smittsamma för sina medpatienter. Vårdrutinerna bör alltså vara likartade som för andra patienter. Infektionskänsliga patienter kan vara bärare av och utsöndra vissa smittor till exempel influensavirus under avsevärt längre tid än andra patienter. Infektionskänsliga patienter är utsatta för större infektionsrisker även utanför en vårdmiljö.

Patienter som har ett mycket lågt antal vita blodkroppar på grund av sjukdom eller behandling är mycket infektionskänsliga. De blir oftast infekterade med de mikroorganismer som de har införlivat i sin egen flora. De kan också riskera att smittas av mikroorganismer från den yttre miljön, till exempel med legionella, andra omgivningsbakterier eller mögelsporer, som sällan infekterar friska personer. Det är därför särskilt viktigt att följa allmänna och interna riktlinjer för till exempel legionellaprofylax, byggärenden, livsmedelshygien, avfall- och tvätthantering.

Invasiva ingrepp som till exempel central venkateter (CVK) och perifer venkateter (PVK) höjer infektionsrisken.

Patienten och närstående måste informeras om risker och profylaktiska åtgärder.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan